MSB ANT BŞK.KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

MSB ANT BŞK.KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076225
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HAKİMİYET 2000 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/552037
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 yılı için ihtiyaç listesinde belirtilen toplam 2 güzergah için ; Asgari Yolcu Kapasitesi 10 olan 1 adet Asgari Yolcu Kapasitesi 15 olan 1 adet Araçlar ile Personel Taşıma Hizmetinin sağlanması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MSB ANT Doğu Bölge Kayseri İşletme Müdürlüğü,Yeşil Mh.Elagöz Cd.No:99 Kocasinan/KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

MSB ANT KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERSONEL TAŞIMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/552037

1-İdarenin

a) Adresi : YESIL MAHALLE ELAGÖZ CAD. NO: 99 38090 YEŞİLMAHALLE KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523383481 - 3523384809
c) Elektronik Posta Adresi : ali.ozdemir@ant.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 yılı için ihtiyaç listesinde belirtilen toplam 2 güzergah için ; Asgari Yolcu Kapasitesi 10 olan 1 adet Asgari Yolcu Kapasitesi 15 olan 1 adet Araçlar ile Personel Taşıma Hizmetinin sağlanması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MSB ANT Doğu Bölge Kayseri İşletme Müdürlüğü ve bağlısı (Kayseri Erkilet Hava Meydan) ünitelerine ait ihale dökümanı içerisinde belirtilen güzergahlarda
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB ANT Doğu Bölge Kayseri İşletme Müdürlüğü,Yeşil Mh.Elagöz Cd.No:99 Kocasinan/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 21.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Personel taşıma işinde kullanılacak araçlar 2010 model veya daha üst model olacaktır.Araçlar Klimalı olacak,Fabrika çıkışlı yolcu taşımaya uygun olacaktır.Söz konusu araçlar için isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.Yüklenici firmalar işe başlamadan önce ;ihale konusu hizmet işinde kullanacakları araçların Ruhsat asıllarını veya noter tasdikli suretlerini,kiralama yoluyla temin edilecek araçlar için ise hizmetin süresini kapsayacak şekilde kira sözleşmelerini idareye sunacaktır.
İş ortaklığında araçlar ortaklardan biri,birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel sektöre yapılan her türlü personel,öğrenci taşımaları ile araç kiralama yoluyla yapılan personel taşıma işleri kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANT Doğu Bölge Kayseri İşletme Müdürlüğü,Yeşil Mh.Elagöz Cd.No:99 Kocasinan/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR