TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942517
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/42913
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatında görev yapmakta olan personellerin 2 Mayıs 2019- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında 9 araç ile 9 ayrı güzergahta ( 5 Anadolu Yakası- 4 Avrupa Yakası) için 248 sefer personel taşıma hizmetidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. Ana Hizmet Binası İhale Yönetim Birimi. Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21 Karaköy/ Beyoğlu/ İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ


TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2019 YILI PERSONEL TAŞIMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/42913

1-İdarenin

a) Adresi

:

KEMANKES CADDESI. KARAMUSTAFA PASA SOKAK 21 34425 KARAKÖY BEYOĞLU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0 212 293 36 74 - 0 212 293 36 83

c) Elektronik Posta Adresi

:

yustaosman@hssgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatında görev yapmakta olan personellerin 2 Mayıs 2019- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında 9 araç ile 9 ayrı güzergahta ( 5 Anadolu Yakası- 4 Avrupa Yakası) için 248 sefer personel taşıma hizmetidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İstanbul İl sınırları içerisinde toplamda 9 araç ile 9 ayrı güzergahta ( 5 Anadolu Yakası- 4 Avrupa Yakası) personel taşıma işidir.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.05.2019, işin bitiş tarihi 30.04.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. Ana Hizmet Binası İhale Yönetim Birimi. Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21 Karaköy/ Beyoğlu/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

08.03.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1) İhale konusu işin yapılabilmesi için; ihaleye katılacak isteklinin servise koyacağı araçlardan en az 2 adeti firmanın kendi malı olma şartı aranmaktadır. Bu araçlar en eski 2014 model ve daha yeni model olmasına dikkat edilecektir.
(2) İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile veya vb belgeler ile tevsik edilir. Bu belgeler ihale teklif zarfı içeriğinde İdareye teslim edilecektir.
(3) İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Kamu ve/veya Özel sektörde yapılmış olan personel , yolcu, işçi, öğrenci vb. taşıma işidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. İhale Yönetim Birimi. Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21 Karaköy/ Beyoğlu/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. Ana Hizmet Binası İhale Yönetim Birimi. Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21 Karaköy/ Beyoğlu/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR