ESKİŞEHİR TAPU VE KADASTRO  17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

ESKİŞEHİR TAPU VE KADASTRO 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910186
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/629391
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik il merkezlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri personeli için teknik şartnamede belirtilen toplam 14 adet araç ile 249 günlük personel servisi kiralama hizmet alımı işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik il merkezleri.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gündoğdu Mahallesi Man Sokak No:3 PİM Binası B Blok Odunpazarı/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ

ESKİŞEHİR TAPU VE KADASTRO 17 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,
ESKİŞEHİR, AFYONKARAHİSAR, KÜTAHYA VE BİLECİK İL MERKEZLERİNDE BULUNAN TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL İÇİN SERVİS KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ
TAPU VE KADASTRO XVII. BÖLGE DSİ(DÖNER SERMAYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)


Eskişehir Tapu ve Kadastro 17 Bölge Müdürlüğü, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik il merkezlerinde bulunan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde çalışan personel için servis kiralama hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/629391

1-İdarenin

a) Adresi : GÜNDOĞDU MAN SOKAK NO:3 PİM BİNASI B BLOK ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 222 280 10 00 - 222 227 30 30
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehir@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik il merkezlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri personeli için teknik şartnamede belirtilen toplam 14 adet araç ile 249 günlük personel servisi kiralama hizmet alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik il merkezleri.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gündoğdu Mahallesi Man Sokak No:3 PİM Binası B Blok Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen personel taşıma, öğrenci servis taşıma işleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen araç kiralama işleri.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 430 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESKİŞEHİR TAPU VE KADASTRO XVII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İşletme Şube Müdürlüğü(Muhasebe Birimi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü-İşletme Şube Müdürlüğü-Muhasebe Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR