MARDİN 70. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

MARDİN 70. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/613928
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
550 Sefer (1 adet en az 14 kişilik minibüs ile) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstasyon Mahallesi 1 inci Cadde 1/1 47060 İstasyon/MARDİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

MARDİN ARTUKLU ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI (550 SEFER) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/613928

1-İdarenin

a) Adresi : İSTASYON MAHALLESİ 1 NCİ CADDE 1/1 47060 İSTASYON - MARDİN MERKEZ / MARDİN MARDİN MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822152045 - 4822152099
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekoms70@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 550 Sefer (1 adet en az 14 kişilik minibüs ile)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : En az 14 kişilik 1 adet minibüs ile geliş; Kültür Caddesi, PTT Caddesi, Belediye Önü, Vali Ozan Caddesi, Mehtap Caddesi, Mardin AVM Önü, TOKİ, DEDAŞ Arkası 2.Cad., Artuklu As.Ş.Bşk.lığı güzargahını kullanarak 550 sefer personel taşıma hizmet alımı yapılacaktır. Mardin Artuklu Askerlik Şube Başkanlığında görevli personel haftanın çalışılan iş günlerinde Kültür Caddesinden hareketle yazılı güzergahı uygulayarak sabah 1 minibüsle Mardin As Ş Başkanlığına bırakacak mesai bitiminde de Mardin Artuklu As.Ş.Bşk.lığından hareketle yazılı güzergahı uygulayarak bırakacaktır ve bu bir sefer sayılacaktır. Hafta sonu yada tatil günlerinde rastlayan tören bayramlaşma mesai ve benzeri faaliyetlerin olduğu günlerde personelin getirilmesi ve götürülmesi yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. Servis güzergahı ve saatleri değişik zamanlarda emniyet ve güvenlik gerekçesiyle alternatif güzergah ve saat ile değiştirilebilir. Alternatif güzergah esas güzergahtan daha uzun olmayacak şekilde idare tarafından belirlenir ve servis günü servis şoförüne bildirilir. Sefer süresince As.Ş.Bşk.lığı personeli dışında personel taşıma işlemi yapılmayacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstasyon Mahallesi 1 inci Cadde 1/1 47060 İstasyon/MARDİN
b) Tarihi ve saati : 13.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 70 İnci Mekanize Piyade Tugayı İhale Toplantı Salonu İstasyon/MARDİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70. Mekanize Piyade Tugayı İhale Toplantı Salonu İstasyon / MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR