ERZURUM DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MD.

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

ERZURUM DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862778
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/446332
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Minibüs (Asgari 17+1 yolcu koltuk kapasiteli) 1.743 sefer 4 adet Midibüs (Asgari 27+1 yolcu koltuk kapasiteli) 5.066 sefer Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü / Kuzey Çevre yolu üzeri 13.Km. Yakutiye/ERZURUM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre Yolu 13.Km Yakutiye/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DHMİ ERZURUM HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 2019-2020 YILLARI PERSONEL TAŞIMA İŞİ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ERZURUM HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ ERZURUM HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 2019-2020 YILLARI PERSONEL TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/446332

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kuzey Çevre Yolu 13.km 25050 YAKUTİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

:

(442) 327 28 35 - (442) 327 28 34

c) Elektronik Posta Adresi

:

m.vefa.aksu@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet Minibüs (Asgari 17+1 yolcu koltuk kapasiteli) 1.743 sefer 4 adet Midibüs (Asgari 27+1 yolcu koltuk kapasiteli) 5.066 sefer
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü / Kuzey Çevre yolu üzeri 13.Km. Yakutiye/ERZURUM

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre Yolu 13.Km Yakutiye/ERZURUM

b) Tarihi ve saati

:

09.10.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1 adet Minibüs 17+1 yolcu koltuk kapasiteli, 4 adet Midibüs 27+1 koltuk kapasiteli ve tüm araçlar Klimalı ve en az 2015 model olacaktır.
Yüklenici hizmete sunacağı araçlarla ilgili, İl trafik komisyonlarınca veya Büyükşehir Belediyesi nezdinde servis araçları için düzenlenen ruhsat/ izin/uygunluk vb. belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini işe başlamadan önce İdareye ibraz edecektir.
Yüklenici tarafından, işe başlama tarihinden önce bu şartname ekinde belirtilen güzergahlara tahsis edeceği araçların, plaka, marka, model ve yolcu kapasitelerini gösterir liste ile ruhsat fotokopileri idareye verilecektir.
Araçların ruhsatlarının ticari olması ve plakalarının S plaka olması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya Özel Sektör’de yapılmış olan her türlü personel ve/veya öğrenci taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile birlikte Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü İdari Blok Kat:1 103-112-113 nolu odalardan temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Terminal Binası 1.Kat A-206 nolu Evrak Kayıt Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR