BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861909
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/427003
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Adet 16+1 Minibüs , 3 Adet 19+1 ve 1 Adet 27+1 Midibüs/Otobüs ile 6394 sefer Personel Taşıma işidir. Ayrıntılar Teknik Şartname ve Eklerinde mevcuttur. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

01/01/2019-31/12/2020 TARİHLERİ ARASI DHMİ BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI PERSONEL TAŞIMA İŞİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) BURSA YENİŞEHİR HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

01/01/2019-31/12/2020 TARİHLERİ ARASI DHMİ BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI PERSONEL TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/427003

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çardak Köyü Mevkii 16900 YENİŞEHİR/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2247818181 - 2247818180

c) Elektronik Posta Adresi

:

ebubekir.yilmaz@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet 16+1 Minibüs , 3 Adet 19+1 ve 1 Adet 27+1 Midibüs/Otobüs ile 6394 sefer Personel Taşıma işidir. Ayrıntılar Teknik Şartname ve Eklerinde mevcuttur.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir/BURSA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DHMİ Bursa Yehişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir BURSA

b) Tarihi ve saati

:

09.10.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler teknik şartnamede istenilen niteliklere sahip en az 1 adet servis aracının kendi malı olduğunu gösteren belgeleri Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmenliğinin 41. maddesine uygun olarak teklifleri ekinde sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İsteklinin sürücüleri kullanacakları personel servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az 3 (üç) yıllık sürücü belgesi ile ticari taşıt kullanma (SRC) belgesine sahip olacaktır.Personel taşıma hizmetinde çalıştırılacak araçlar İl Trafik Komisyonunca tespit edilen Büyükşehir Belediyesince verilen (S) plakalı özel servis araçları olacaktır. Servise konulacak araçlar en az 2015 model olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu ve/veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş personel ve/veya öğrenci taşıma işi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Bursa Yehişehir Havalimanı Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR