SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00807398
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 21.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/245549
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SG AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN (02.07.2018 - 28.06.2019) TARİHLERİ ARASINDA 4 ARAÇ İLE 248 GÜN TAŞITILMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
SG Akdeniz Bölge Komutanlığı Limaniçi/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SG Akdeniz Bölge Komutanlığı Limaniçi/Mersin
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SG AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN
4 ARAÇ İLE 248 GÜN TAŞITILMASI İŞİ


SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI-AKDENİZ BLG.K. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
SG AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN 4 ARAÇ İLE 248 GÜN TAŞITILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/245549

1-İdarenin

a) Adresi : MERSİN LİMANİÇİ AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242371919 - 3242371936
c) Elektronik Posta Adresi : cteltik@sg.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : SG AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN (02.07.2018 - 28.06.2019) TARİHLERİ ARASINDA 4 ARAÇ İLE 248 GÜN TAŞITILMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SG Akdeniz Bölge Komutanlığı Limaniçi/Mersin
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.07.2018, işin bitiş tarihi 28.06.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SG Akdeniz Bölge Komutanlığı Limaniçi/Mersin
b) Tarihi ve saati : 13.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen personel taşımacılığı veya servis işleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERSİN LİMANİÇİ - AKDENİZ / MERSİNadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SG Akdeniz Bölge Komutanlığı Limaniçi/Mersin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
a) Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı lağv, nakil, teşkilat değişikliği gibi hallerde ciheti askeriye kararlarına dayanarak sözleşmenin feshine, tasfiyesine veya başka bir askeri birlik veya kuruma aynen devretmeye yetkilidir. b) Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının nakil olması durumunda; idare km. değiştirmeden güzergâh değişikliği, güzergâh azaltma, güzergâh iptali yapma yetkisine sahip olup, bu durumu 10 (on) takvim günü öncesinden yükleniciye bildirilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR