ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00776166
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 28.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/121757
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
394 iş günü süreyle; 14 minibüs(Küçük Otobüs) ( 10-17 kişilik) ; 3 midibüs(Büyük Otobüs) (17+ kişilik); toplam 17 servis aracı kiralanacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Teknik şartname ekinde belirtilen güzergahlar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonu (5. kat) Arifiye Mahallesi Alaaddin Cad. No: 10 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PERSONEL TAŞIMA

SGK ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜPERSONEL TAŞIMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/121757

1-İdarenin

a) Adresi : Arifiye Mah. Alaaddin Cad. No:10 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222315480 - 2222201079
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehirsgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
394 iş günü süreyle; 14 minibüs(Küçük Otobüs) ( 10-17 kişilik) ; 3 midibüs(Büyük Otobüs) (17+ kişilik); toplam 17 servis aracı kiralanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Teknik şartname ekinde belirtilen güzergahlar
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.06.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonu (5. kat) Arifiye Mahallesi Alaaddin Cad. No: 10 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 24.04.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, İhale tarihi itibariyle geçerli, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğünce verilen, çalışacakları güzergâhı da kapsayan "Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatını" ve "Araç Uygunluk Belgesini" suncaklardır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeyi ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenici; işin yapılabilmesi için gerekli görülen araç, makine, teçhizat ve diğer ekipman niteliğinde toplam 17 adet aracı sözleşme süresince temin ederek çalıştırmak zorundadır
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde her türlü araç kiralama ve çalıştırma (iş makineleri hariç), personel taşıma, okul servis taşıması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALK BANKASI'nda bulunan Kurumumuzla ilgili SGK MOSİP ekranında DİĞER TAHSİLATLAR menüsüne girilerek ESKİŞEHİR SAYMANLIĞI seçilmek suretiyle ŞARTNAME BEDELİ seçeneği seçilecek; istekliye ait VERGİ NUMARASI veya T.C. KİMLİK NUMARASI kaydı yapıldıktan sonra şartname bedeli yatırılmalıdır. İstekli tarafından bu işlemler yapıldıktan sonra Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi (1. kat) Arifiye Mahallesi Alaaddin Cad. No: 10 ESKİŞEHİR adresinden ihale dokümanı temin edilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi (1. kat) Arifiye Mahallesi Alaaddin Cad. No: 10 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR