TAPU VE KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞL.

Personel taşıma hizmeti alımı ihale ilanı

TAPU VE KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞL.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887741
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/551434
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü 02.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri (249 gün) arasını kapsayan C Plakalı 7 Adet 27+1 Koltuk Kapasiteli Midibüs ile 3 Adet En az 14+1 Koltuk Kapasiteli Minibüs Personel Taşıma Hizmet Alım İhalesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KONYA TAPU VE KADASTRO 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN EVLERİ MAHALLESİ MEÇHUL ASKER CADDESİ NO:12 MERAM/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA TAPU VE KADASTRO V BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN (C ) PLAKALI 10 ADET ((27+1) KOLTUK KAPASİTELİ 7 ADET MİDİBÜS,EN AZ (14+1) KOLTUK KAPASİTELİ 3 ADET MİNİBÜS) PERSONEL SERVİS İHALESİ

KONYA TAPU VE KADASTRO V BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN (C ) PLAKALI 10 ADET ((27+1) KOLTUK KAPASİTELİ 7 ADET MİDİBÜS,EN AZ (14+1) KOLTUK KAPASİTELİ 3 ADET MİNİBÜS) PERSONEL SERVİS İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/551434

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÖĞRETMENEVLERİ MAH. MÜCAHİT ASKER 12 42160 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322804499 - 3323217011

c) Elektronik Posta Adresi

:

konya@tkgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü 02.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri (249 gün) arasını kapsayan C Plakalı 7 Adet 27+1 Koltuk Kapasiteli Midibüs ile 3 Adet En az 14+1 Koltuk Kapasiteli Minibüs Personel Taşıma Hizmet Alım İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü 5. Kat Mutlu Fazla Konferans Salonu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KONYA TAPU VE KADASTRO 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN EVLERİ MAHALLESİ MEÇHUL ASKER CADDESİ NO:12 MERAM/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

27.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde her türlü araç çalıştırma (iş makineleri hariç) işleri, ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ;KazımkarabekirCad.PamirSok.Meram/Konya adresine şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında,Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 4. katadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Birimiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR