ORDU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel servisi (taşıma) hizmeti alınacaktır

ORDU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127302
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : KARŞIYAKA MAH. / BAHCELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YENİ HABER 06.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/56175
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik şartnamenin 8. md.'nde belirtilen en az 2011 modelinde 25 kişilik 2 ad. Midibüs, 32 kişilik 1 ad. Yarım Otobüs ve 15 kişilik 1 ad. Minibüs taşıtlarıyla ve bunların sürücüleriyle, 4 farklı güzergâhta 215 sefer/gün personel servisi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ordu ili Altınordu ilçesi belediyesi sınırları dâhilinde olmak üzere ayrıntılı olarak teknik şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen ve de ekindeki krokilerinde gösterilen; 1 No.lu İl Müdürlüğü Şahincili Hattı (Ek: 4), 2 No.lu İl Müdürlüğü Selimiye Hattı (Ek: 5), 3 No.lu İl Müdürlüğü DSİ Hattı (Ek: 6) ve 4 No.lu İl Müdürlüğü Turnasuyu Hattı (Ek: 7) olmak üzere 4 (dört) farklı güzergâhta yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
27.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Destek Hizmetleri Servisi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILINDA PERSONEL SERVİSİ (TAŞIMA) HİZMETİ ALINACAKTIR

ORDU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Personel Servisi (Taşıma) Hizmeti İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2020/56175

1- İdarenin:
a) Adı: Ordu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
b) Adresi: Karşıyaka Mah. Adalet Cad. No: 81/A 52200 Altınordu/ORDU
c) Telefon ve faks numarası: +90 452 225 01 63 (pbx 7 hat) - +90 452 225 01 71
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın:
a) Adı: 2020 Yılı Personel Servisi (Taşıma) Hizmeti İşi.
b) Niteliği, türü ve miktarı: Teknik şartnamenin 8. md.'nde belirtilen en az 2011 modelinde 25 kişilik 2 ad. Midibüs, 32 kişilik 1 ad. Yarım Otobüs ve 15 kişilik 1 ad. Minibüs taşıtlarıyla ve bunların sürücüleriyle, 4 farklı güzergâhta 215 sefer/gün personel servisi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı / teslim edileceği yer: Ordu ili Altınordu ilçesi belediyesi sınırları dâhilinde olmak üzere ayrıntılı olarak teknik şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen ve de ekindeki krokilerinde gösterilen; 1 No.lu İl Müdürlüğü Şahincili Hattı (Ek: 4), 2 No.lu İl Müdürlüğü Selimiye Hattı (Ek: 5), 3 No.lu İl Müdürlüğü DSİ Hattı (Ek: 6) ve 4 No.lu İl Müdürlüğü Turnasuyu Hattı (Ek: 7) olmak üzere 4 (dört) farklı güzergâhta yapılacaktır.
ç) Süresi / teslim tarihi: İşe başlama tarihi 16.03.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
d) İşe başlama tarihi: 16.03.2020

3- İhalenin:
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.02.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Destek Hizmetleri Servisi

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: İsteklinin, ilgili mevzuatı kapsamında Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce "S" plakalı olarak tahditli ve bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünce "Personel veya Öğrenci Servis Aracı" olarak "Çalışma Ruhsatlı" ve fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı (2011) esas alınmak kaydıyla, personel servisi hizmeti işinin başlama tarihinin takvim yılına (2020) göre en fazla dokuz (9) yaşında veya on (10) yaşından küçük (model yılı 2011 veya üstünde) ve de sürücüsü ve yardımcısı dâhil trafik tescil belgesinde belirtilen koltuk sayısı (istiap haddi) en az; otuz iki (30+1+1=32) kişilik bir (1) adet Yarım Otobüs taşıtına, yirmi beş (23+1+1=25) kişilik iki (2) adet Midibüs taşıtına ve on beş (14+1=15) kişilik bir (1) adet Minibüs taşıtına tamamen kendi öz malı olarak sahip olduğunu gösterir şekilde bu araçlara ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde yer alan hükümler kapsamında "Araç Tescil Belgesi" bilgileri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği uyarınca son yıllık vizesi yapılmış "Servis Araçları Çalışma Ruhsatı" bilgileri. Belirtilen bu taşıtlardan en az birinin isteklinin (iş ortaklığında her bir ortağın ayrı ayrı) kendi öz malı olması şartıyla; isteklinin kendi öz malı olmayan veya hisseli olan araçlar için ise; bunlara ek olarak içeriğinde İdarenin, Kontrol Teşkilatının (Kontrollüğün) ve Yüklenicinin denetim yetkilerini kısıtlayan herhangi bir ibare bulunmayan ve de aracın tüm unsurlarıyla birlikte en az personel servisi hizmeti işinin bitiş (31.12.2020) tarihten üç (3) ay sonrasına (31.03.2021 tarihine) kadar isteklinin (iş ortaklığında tüm ortakların) emrine kiraya verildiğini gösterir şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiş "noter onaylı kira mukavelesi" bilgileri.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ihale konusu iş veya ihale konusu işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikte olan “her türlü personel ve öğrenci taşıma işleri” ile “turizm ve seyahat amaçlı insan taşıma işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR