ERZURUM DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel servisi hizmet alınacaktır

ERZURUM DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888508
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/543397
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam, 7 adet en az 27+1 kişilik Otobüs ,1 Adet en az 14+1 kişilik Minibüs ,2 Adet en az 20+1 kişilik Otobüs, 2 Adet en az 16+1 kişilik Minibüs Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1.Kısım Erzurum, 2.ve 3.Kısım Erzincan, 4.ve 5.Kısım Ağrı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
K. Karabekir Mah. Org.Demircioğlu Cad. 25100 ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SERVİSİ HİZMET ALIMI

DSİ 8.Bölge Müdürlüğü Personel Servisi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/543397

1-İdarenin

a) Adresi : K.Karabekir Mah. Org.Demircioğlu Cad. 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422331505 - 4422336422
c) Elektronik Posta Adresi : dsi8@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam, 7 adet en az 27+1 kişilik Otobüs ,1 Adet en az 14+1 kişilik Minibüs ,2 Adet en az 20+1 kişilik Otobüs, 2 Adet en az 16+1 kişilik Minibüs
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1.Kısım Erzurum, 2.ve 3.Kısım Erzincan, 4.ve 5.Kısım Ağrı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : K. Karabekir Mah. Org.Demircioğlu Cad. 25100 ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekli, kendine ait olmayan taşıtlarla (teknik şartnamede öngörülen özellikleri taşıması kaydıyla) ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işleri, Teknik Şartname ekinde verilen "EK-1 YÜKLENİCİ-ALTYÜKLENİCİ LİSTESİ"nde belirtecek olup, bu listeyi teklifi ile birlikte ihaleye verecektir. EK-1 YÜKLENİCİ-ALTYÜKLENİCİ LİSTESİ yetkili kişi veya kişilerce ad-soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
Teknik Şartname Ekinde verilen EK-1 YÜKLENİCİ-ALTYÜKLENİCİ LİSTESİ'nde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işler için çalışacak araçlara ait demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair NOTER TESPİT TUTANAĞI'nın veya MALİ MÜŞAVİR RAPORU'nun veyahut da MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ve MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ'nin ihale üzerinde kalan istekli tarafından işe başlama tarihinden önce İdareye verilmesi zorunludur. Ayrıca, ihale üzerinde kalan istekli, işe başlamadan önce Alt Yüklenicilerle ilgili mevzuata göre yapacağı SÖZLEŞMELERİ İdareye verecektir. Sözleşme yapılan alt yüklenicilerin gerçek kişi olması durumunda İmza Beyannamesi, tüzel kişi olması durumunda İmza Sirküleri de İdareye verilecektir. Bu belgelerin tamamı İdari Şartnamenin Belgelerin Sunuluş Şekli Başlıklı 7.7 maddesi uygun olarak verilmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede, personel servisi ve yolcu taşıma hizmetleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Mak. İmlt ve Dnt Şube Müd. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR