MUĞLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Personel servis hizmeti alınacaktır

MUĞLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096289
Şehir : Muğla / Menteşe
Semt-Mahalle : ÇAYBÜKÜ MAH. / MENTEŞE
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/639509
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 (ÜÇ) ADET SERVİS ARACI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MUĞLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU - ÇAYBÜKÜ MAH. BELEN KAHVESİ MEVKİİ - MENTEŞE / MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MUĞLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ


3 (ÜÇ) ARAÇLIK PERSONEL SERVİS hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/639509

1-İdarenin

a) Adresi : ÇAYBÜKÜ MAH. MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522292078 - 2522292079
c) Elektronik Posta Adresi : abbmugla.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 (ÜÇ) ADET SERVİS ARACI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MUĞLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İLE MUĞLA İL MERKEZİ VE YATAĞAN İLÇE MERKEZİ ARASINDA PERSONEL TAŞIMA İŞİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 13.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MUĞLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU - ÇAYBÜKÜ MAH. BELEN KAHVESİ MEVKİİ - MENTEŞE / MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1-) PERSONEL TAŞIMASI VE SERVİS İŞİ
2-)ÖĞRENCİ TAŞIMASI VE SERVİS İŞİ
3-) İŞÇİ TAŞIMASI VE SERVİS İŞİ
BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR