ÇATACIK ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Personel servis hizmeti alınacaktır

ÇATACIK ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091647
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/616227
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET EN AZ 45 KİŞİLİK OTOBÜS VE 2 ADET EN AZ 16 KİŞİLİK MİNİBÜS SERVİS ARACI KİRALAMA Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü İle Ömür Mevkii idari bina -Fidanlık Tesisleri güzergahı, (Servis Bitiş: Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ömür Mevkiinde bulunan Satış Salonu)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇATACIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI, MÜDÜR YARDIMCISI ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇATACIK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2020 Yılı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü İle Ömür Mevkii idari bina -Fidanlık Tesisleri güzergahında Personel Servis Hizmeti Alımı İşi (1 Adet en az 45 kişilik otobüs ve 2 adet en az 16 kişilik minibüs) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/616227

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇATACIK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kütahya Yolu Ömür Mevkii No:145 26010 ODUNPAZARI ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2222302758 - 2222210685
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2020 Yılı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü İle Ömür Mevkii idari bina -Fidanlık Tesisleri güzergahında Personel Servis Hizmeti Alımı İşi (1 Adet en az 45 kişilik otobüs ve 2 adet en az 16 kişilik minibüs)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET EN AZ 45 KİŞİLİK OTOBÜS VE 2 ADET EN AZ 16 KİŞİLİK MİNİBÜS SERVİS ARACI KİRALAMA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü İle Ömür Mevkii idari bina -Fidanlık Tesisleri güzergahı, (Servis Bitiş: Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ömür Mevkiinde bulunan Satış Salonu)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
d) İşe başlama tarihi : 02.01.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇATACIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI, MÜDÜR YARDIMCISI ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı
2- Personel Servis Aracı Özel İzin Belgesi
3- Personel Servis Aracı Bakım ve Onarım Takip Formu
4- Personel Servis Aracı Uygunluk Belgesi
5- Araçlara Ait Tescil Belgeleri
6-Araçlara ait Muayne raporu
7- Araçlara ait trafik sigorta poliçeleri
8- Şoförlere ait psikoteknik değerlendirme belgeleri

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR