YEŞİLOVA SULAMA BİRLİĞİ

Personel hizmeti alınacaktır

YEŞİLOVA SULAMA BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925591
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

İLKHABER 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/6025
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kişi 10 Ay Süre İle Gece Bekçiliği, 1 Kişi 10 Ay Süre İle Lastik Tekerlekli Ekskavatör Operatörlüğü, 2 Kişi 10 Ay Süre İle Su Dağıtım ve Kontrol Görevlisi, 1 Kişi 4 Ay Süre İle Ek Su Dağıtım ve Kontrol Görevlisi Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilova Sulama Birliği Gölbaşı Mh. 5001 Sk. No:1 Seyhan/Adana
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEŞİLOVA SULAMA BİRLİĞİ 2019 YILI İÇİN 10 AY SÜRE İLE PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI

YEŞİLOVA SULAMA BİRLİĞİ

YEŞİLOVA SULAMA BİRLİĞİ 2019 YILI İÇİN 10 AY SÜRE İLE PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/6025

1-İdarenin

a) Adresi : GÖLBAŞI MAHALLESİ 5001 1 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224280016 - 3224286647
c) Elektronik Posta Adresi : yesilovasulama@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kişi 10 Ay Süre İle Gece Bekçiliği, 1 Kişi 10 Ay Süre İle Lastik Tekerlekli Ekskavatör Operatörlüğü, 2 Kişi 10 Ay Süre İle Su Dağıtım ve Kontrol Görevlisi, 1 Kişi 4 Ay Süre İle Ek Su Dağıtım ve Kontrol Görevlisi Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 2 Kişi Adana İli Seyhan İlçesi Gölbaşı Mahallesi 5001 Sk. No:1 Seyhan/Adana adresindeki işletme binasında gece bekçiliği, 1 kişi Adana İli Seyhan ve Sarıçam İlçeleri sınırları içerisinde yer alan birlik sorumluluk alanındaki arazi de birliğe ait lastik tekerlekli ekskavatör için operatör, 1 kişi Adana İli Sarıçam İlçesi Baklalı Mh. DSİ Göleti Yanı Sarıçam/Adana adresinde bulunan pompa istasyonunda gece bekçiliği, 2 kişi Adana İli Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde yer alan Baklalı Göleti ve Hakkıbeyli Göleti Sulama Tesisi işletme binası ve sorumluluk alanındaki arazisinde Su Dağıtım ve Kontrol Görevlisi, 1 Kişi Adana İli Sarıçam İlçesi Hakkıbeyli(Yağızlar) Göleti Sarıçam/Adana Adresindeki Hakkıbeyli Göleti Sulama Tesisi sorumluluk alanındaki arazide 4 ay süre ile Ek Su Dağıtım ve Kontrol Görevlisi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeşilova Sulama Birliği Gölbaşı Mh. 5001 Sk. No:1 Seyhan/Adana
b) Tarihi ve saati : 31.01.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel Sektörde Yapılmış Personel Çalıştırma


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yeşilova Sulama Birliği Gölbaşı Mh. 5001 Sk. No:1 Seyhan/Adana adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeşilova Sulama Birliği Gölbaşı Mh. 5001 Sk. No:1 Seyhan/Adana adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR