ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ

Periyodik bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787877
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/158649
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Kısım Otoklav, Güç Kaynağı, Oksijen Likid Tankı-Azot Proksit, Merkezi İklimlendirme, Basınçlı Hava ve Vakum, Enerji ve Mekanik Otomasyon, Yangın ve Gaz Algılama Alarmları, Pnömatik Tüp Taşıma Bakım Onarımı Hizmeti Alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya Kepez Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.05.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kepez Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HASTANESİ- KEPEZ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

36 AYLIK PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/158649
1-İdarenin
a) Adresi : HÜSNÜ KARAKAŞ MAH. GÜNEŞ CAD. 07760 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423391100 - 2423392800
c) Elektronik Posta Adresi : kepezdhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
8 Kısım Otoklav, Güç Kaynağı, Oksijen Likid Tankı-Azot Proksit, Merkezi İklimlendirme, Basınçlı Hava ve Vakum, Enerji ve Mekanik Otomasyon, Yangın ve Gaz Algılama Alarmları, Pnömatik Tüp Taşıma Bakım Onarımı Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Antalya Kepez Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kepez Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati : 16.05.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1.Kısım İçin;
Teklif verilen cihazı kapsayan, TS12361 veya TS 12426 standardı "Yetkili Servisler -Tıbbi Cihazlar için Kurallar" kriterlerine sahip, TSE tarafından verilen TSE Hizmet Yeterlilik ve ISO 9001 Belgesi,
Üretici firmalar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi",
Şartnamede adı geçen marka model cihaza ait referans verilecektir,
İdare istediği taktirdeTeknik servis hizmetinde çalıştırılacak teknik personelin isim, unvan ve eğitim durumlarını gösterir listesi ve sözleşme süresi içinde bakım ve onarıma gelecek personelde değişme olduğundu bu durumun İdareye bildirileceğine dair Taahhütname verilecektir.
2.Kısım İçin;
Bakım sözleşmesi yapan firma kesintisiz güç kaynağı sistemlerinin bakımını yapmaya yetkili olacak ve söz konusu sistemlerin bakım yetkisi ile İlgili Hizmet Yeterlilik Belgesi sunulacaktır.
3.Kısım İçin;
Bakım sözleşmesi yapan firma tıbbi gaz sistemlerinin bakımını yapmaya yetkili olacak ve söz konusu sistemlerin bakım yetkisi ile İlgili Hizmet Yeterlilik Belgesi sunulacaktır.
4.Kısım İçin;
Soğutma Gruplarına ait Yetki Belgesi,
Güncel tarihli TS 12850 ve TS 12817 konulu TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
5.Kısım İçin;
Bakım sözleşmesi yapan firma Basınçlı Hava ve Vakum sistemlerinin bakımını yapmaya yetkili olacak ve söz konusu sistemlerin bakım yetkisi ile İlgili Hizmet Yeterlilik Belgesi sunulacaktır.
6.Kısım İçin;
Bakım Onarım işini üstlenecek firma, yüklenici firma üretici veya distribütör firma değilse Yetkili Servis Belgesine sahip olacaktır.
Kullanılan Cihazlara ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya CE Belgeleri olmalıdır.
7.Kısım İçin;
Bakım sözleşmesi yapan firma Yangın, Gaz Algılama ve Alarm sistemlerinin bakımını yapmaya yetkili olacak ve söz konusu sistemlerin bakım yetkisi ile İlgili Hizmet Yeterlilik Belgesi sunulacaktır.
8.Kısım İçin;
Yüklenici pnömatik tüp taşıma sistemlerine servis vermaya yetkili olduğuna dair Hizmet Yeterlilik Belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Kısım için;
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Otoklav Sistemi bakım ve onarım hizmeti alımı ihaleleri,
2. Kısım için;
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Bakım Onarımı Hizmeti alımı ihaleleri,
3. Kısım için;
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Oksijen Likid Tankı ve Azot Proksit Sistemi Bakım Onarımı Hizmeti alımı ihaleleri,
4. Kısım için;
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Merkezi İklimlendirme Bakım Onarım Hizmeti alımı ihaleleri,
5. Kısım için;
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Basınçlı Hava ve Vakum Sistemleri Bakım Onarımı Hizmeti alımı ihaleleri,
6. Kısım için;
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Enerji ve Mekanik Otomasyon Sistemi Bakım Onarımı Hizmeti alımı ihaleleri,
7. Kısım için;
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Yangın ve Gaz Algılama Alarm Sistemi Koruyucu Bakım Onarım Hizmeti alımı ihaleleri,
8. Kısım için;
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi Bakım Onarımı Hizmeti alımı ihaleleri,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman ücreti Halk Bankası Antalya Şubesi TR640001200957000005000044 Nolu IBAN Hesabına yatırıldıktan sonra Kepez Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kepez Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR