ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Periyodik bakım onarım, dozimetre okuma ve muhtelif hizmetler alınacaktır

ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095100
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/622712
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
28 Kalem (Isıtma, Soğutma, Yangın Söndürme, Alarm, Hidrofor Grupları, İlaçlama, UPS, Kompanzasyon - İzolasyon Panoları, Jenaratör, Sayfa Başı Çıktı, Medikal Sistem Grubu ve Periyodik Ölçümleme vb.) Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESENLER KDCH HASTANESİ İHTİYACI OLAN 2020 YILI 21 KALEM PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI, DOZİMETRİ OKUMA, İLAÇLAMA, LABORATUVAR KURYE VE 3 KALEM BİYOMEDİKAL PERİYODİK ÖLÇÜMLEME İLE YAZICI DAHİL SAYFA BAŞI ÇIKTI HİZMET ALIMI

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Esenler KDCH Hastanesi İhtiyacı Olan 2020 Yılı 21 Kalem Periyodik Bakım ve Onarımı, Dozimetri Okuma, İlaçlama, Laboratuvar Kurye ve 3 Kalem Biyomedikal Periyodik Ölçümleme ile Yazıcı Dahil Sayfa Başı Çıktı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/622712

1-İdarenin

a) Adresi : Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi No: 19 Esenler/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 440 39 00 - 0212 629 13 03
c) Elektronik Posta Adresi : esenlerkdch.satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 28 Kalem (Isıtma, Soğutma, Yangın Söndürme, Alarm, Hidrofor Grupları, İlaçlama, UPS, Kompanzasyon - İzolasyon Panoları, Jenaratör, Sayfa Başı Çıktı, Medikal Sistem Grubu ve Periyodik Ölçümleme vb.) Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
  • İstekli olan firmalar teklif ettikleri her bir kısma ayrı ayrı olmak üzere Kamu ve/veya Özel Sektöre yapılmış kısımların özellikleriyle ilgili her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
  • Teklif dosyasında sunulan "İş Deneyim Belgesi" Kamu İhale Kurumu standardında olmalı ve söz konusu belgenin temin edildiği kurum amiri tarafından onaylanmış olmalıdır.
  • Kamu ve/veya Özel Sektöre yapılan işler sonucunda kesilen ve iş deneyimi olarak sunulacak faturaların söz konusu işin yapıldığı kurumun muhasebe yetkilisince onaylı hali teklif dosyasında sunulmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR