TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Pancar posası ve pancar kuyruğu satış hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026631
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 20.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/340408
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019/2020 kampanya döneminde Fabrikamızda yan ürün olarak elde edilen Yaş Pancar Posası, Paketlenmiş Yaş Pancar Posası ve Pancar Kuyruğu Satışı Hizmeti
İşin Yapılacağı Yer
:
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

KAZIM TAŞKENT ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2019/2020 KAMPANYA DÖNEMİN YAŞ PANCAR POSASI, PAKETLENMİŞ YAŞ PANCAR POSASI VE PANCAR KUYRUĞU SATIŞI HİZMET ALIMI


Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no
1-İdarenin

: 2019/340408

a) Adresi

: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası
Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38

2-İhale konusu hizmetin

:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 2019/2020 kampanya döneminde Fabrikamızda yan ürün olarak elde edilen Yaş Pancar Posası, Paketlenmiş Yaş Pancar Posası ve Pancar Kuyruğu Satışı Hizmeti

b)Yapılacağı yer

:Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 08.08.2019 Perşembe günü- Saat 14.00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler;
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
4.2.Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
-İdare tarafından Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler;
Son beş yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgeleri,
4.4.Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler;
4.4.1.İhale Konusu İş veya Kamu ve Özel Sektöre gerçekleştirilen Personel Çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8.Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
10.İstekliler tekliflerini Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu İhale üzerine yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
13.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14. Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR