VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Pancar nakliye hizmet alımı yapılacaktır

VAN ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027198
Şehir : Van / Erciş
Yayınlandığı Gazeteler

ERCİŞ 18.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/341919
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019/2020 Kampanya Döneminde Patnos (50.000 Ton) Kantarından Ağrı Şeker Fabrikasına; Muradiye (10.000 Ton), Ahlat (5.000 Ton), Akdamar (35.000 Ton) Kantarlarından - Erciş Şeker Fabrikasına toplam 100.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakli
İşin Yapılacağı Yer
:
Bölge Kantarları ile Ağrı Şeker Fabrikası Meydan Sahası ve Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:

2019/2020 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2019/341919
1 - İdarenin
a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 0 432 3882009 (5 Hat) / 0 432 3882005
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019/2020 Kampanya Döneminde Patnos (50.000 Ton) Kantarından Ağrı Şeker Fabrikasına; Muradiye (10.000 Ton), Ahlat (5.000 Ton),
Akdamar (35.000 Ton) Kantarlarından - Erciş Şeker Fabrikasına toplam 100.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakli
b) Yapılacağı yer : Bölge Kantarları ile Ağrı Şeker Fabrikası Meydan Sahası ve Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası
c) İşin süresi : Pancar alımından itibaren yaklaşık 64 gün
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 01/08/2019 Perşembe günü, saat: 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.
--- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)
5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1. İş Deneyim Belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.
7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
9 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne elden verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
11 - İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.
12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
15 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR