SOMA ELEKTRİK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM TESİSLERİ İŞL.MD.

Özel güvenlik personeli hizmeti alınacaktır

SOMA ELEKTRİK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM TESİSLERİ İŞL.MD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964243
Şehir : Manisa / Soma
Yayınlandığı Gazeteler

SOMA KURTULUŞ 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/117467
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı olan Özel Güvenlik Görevlisi vasıtasıyla 12 (ONİKİ) ay süre ile yapılacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
TEİAŞ Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü Soma/Manisa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nihat Danışman Mahallesi Toğan Sokak No:6 Soma - MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TESİS VE SAHALARININ GÜVENLİĞİNİN 8 SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ İLE 12 AY SÜREYLE YAPILMASI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) SOMA ELEKT.TEK.GEL.VE EĞT.TES.İŞL.MÜD.


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TESİS VE SAHALARININ GÜVENLİĞİNİN 8 SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ İLE 12 AY SÜREYLE YAPILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/117467

1-İdarenin

a) Adresi : Nihat Danışman Mahallesi Toğan Sokak No:6 45500 SOMA/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2366132000 - 2366133131
c) Elektronik Posta Adresi : etgemd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı olan Özel Güvenlik Görevlisi vasıtasıyla 12 (ONİKİ) ay süre ile yapılacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TEİAŞ Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü Soma/Manisa
c) Süresi : İşe başlama tarihi 11.05.2019, işin bitiş tarihi 10.05.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Nihat Danışman Mahallesi Toğan Sokak No:6 Soma - MANİSA
b) Tarihi ve saati : 10.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler ihale konusu Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerliliğini kaybetmemiş 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 5 nci maddesi ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 ncu maddesi gereği öngörülen T.C. İçişleri Bakanlığınca verilmiş Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ile ilgili 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Kamu Sektöründe ve/veya Özel Sektörde yapılan Koruma ve Güvenlik Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin Müdürlüğümüz Vakıfbank Soma Şubesi Nezdinde bulunan TR08 0001 5001 5800 7260 9897 97 No'lu hesabına yatırıp banka dekontu ile birlikte Müdürlüğümüz Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR