ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU

Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090708
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLETİN SESİ 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/601498
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ERZURUM ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ERZURUM ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERZURUM ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ LALAPAŞA MAHALLESİ. ÇAYKARA CADDESİ. NO:5 YAKUTİYE-ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU

ERZURUM ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 3 KİŞİ 36 AY ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİ

ERZURUM ÖĞRETMENEVLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


ERZURUM ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 3 KİŞİ 36 AY ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/601498

1-İdarenin

a) Adresi : ÇAYKARA CAD. ERZURUM MERKEZ/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422354525 - 4422331518
c) Elektronik Posta Adresi : erzurumogertmenevi25@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : ERZURUM ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ERZURUM ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ERZURUM ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ LALAPAŞA MAHALLESİ. ÇAYKARA CADDESİ. NO:5 YAKUTİYE-ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye teklif veren firmalar Özel Güvenlik faaliyet izin belgesini ihale dosyasında sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel sektörde Özel Güvenlik Hizmet Alımları

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZURUM ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1-Yürülükte bulunan 4857 sayılı iş kanununda işçi ve işveren hakkındaki diyer yasa ve mevzuatlara göre işçi alınması,işçi çıkarılması ve işçi haklarının ödenmesi firmaya iattir.idare bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

2-Yüklenici işçi maaş bodrolarını ve ssk prim ödendiğine dair ödeme belgelerini her ayın 1 işgünü fatura ile birlikte kuruma verecektir.Belge eksikliğinde firma alacaklarını ödeme yapılmayacaktır.

3-İşçi maaşları her ayın 1 ile 3 arası firma tarafından hazırlanan maaş bodroları esas alınarak hak edişe bağlı kalmaksızın ödenecektir.

4-18 yaşından küçük ve sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır.

5-Çalışanın iş akdinin fesh edilmesi 4857 sayılı iş kanununun 25.maddesinin IIalt başlığında belirtilen "Ahlak ve İyi niyet kurallarına uymayan haller"in vuku bulması halinde iş veren tarafından işçinin iş akdi fesh edilecektir.

6-Çıkan her işçinin işten çıkış nedenini içeren iki nushalı bir tutanak tutularak, tutanakların bir nushası işçinin idaredeki dosyasına bir nushası da firmadaki dosyasına konulacaktır.

7-Çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkarılan işçilerin kanunun gereği ödenmesi gereken her türlü yasal hakları (Tazminat vb.)yüklenici karşılayacaktır.Yüklenici kurumdan bu hususta hiç bir şekilde ödeme talebinde bulunmayacaktır.Kurumun sorumluluğu yoktur.

8-(25.Madde 2,Bend g fıkrası)İşçinin işverenden almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya 1 ayda 3 iş günü işine devam etmemesi halinde işten çıkarılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR