KREDİ VE YURTLAR KURUMU AFYONKARAHİSAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Orta ve alçak gerilim tesisleri işletme ve bakım sorumluluğu hizmeti alınacaktır

KREDİ VE YURTLAR KURUMU AFYONKARAHİSAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910635
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Semt-Mahalle : BATTALGAZİ MAH. / SAHİPATA
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE 3 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/624044
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Adet OG Tesisleri İşletme ve Bakım Sorumluluğu(2000-250kVA arası) 10 Adet AG Tesisleri İşletme ve Bakım Sorumluluğu(802,44-25,00 kW arası) Ayrıntılı bilgiler teknik şartnamede yer almaktadır.
İşin Yapılacağı Yer
:
KYK Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri (Teknik şartname sayfa 1'de belirtilen adreslerde)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Battalgazi Mah.ANS Kampüs Kümeevleri No:1/10 Merkez/AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORTA VE ALÇAK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM SORUMLULUĞU HİZMETİ ALINACAKTIR

K.Y.K. AFYON İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU


KYK Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri 2019 yılı 12 Ay süreli Orta ve Alçak Gerilim Tesisleri İşletme ve Bakım Sorumluluğu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/624044

1-İdarenin

a) Adresi : BATTALGAZİ MAHALLESİ ANS KAMPÜS KÜME EVLERİ 1/10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722281483 - 2722281481
c) Elektronik Posta Adresi : afyonkarahisarilm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Adet OG Tesisleri İşletme ve Bakım Sorumluluğu(2000-250kVA arası) 10 Adet AG Tesisleri İşletme ve Bakım Sorumluluğu(802,44-25,00 kW arası) Ayrıntılı bilgiler teknik şartnamede yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KYK Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri (Teknik şartname sayfa 1'de belirtilen adreslerde)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Battalgazi Mah.ANS Kampüs Kümeevleri No:1/10 Merkez/AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-2019 Yılı TMMOB SMM Büro Tescil Belgesi
2-2019 TMMOB SMM 1kV üstü ve 1 kV altı Elektrik Tescil Belgesi
3-2019 TMMOB MİSEM YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1-Kamu ve özel sektördeki her türlü OG ve AG Tesisleri İşletme Bakım sorumluluğu hizmeti

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kredi Yurtlar Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İdari İşl.ve İnş.Eml.Şb.Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR