KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman işletme şeflikleri rampalarında istif işi hizmeti alınacaktır

KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097149
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Semt-Mahalle : MÜFTÜ MAH. / KARADENİZEREĞLİ
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 11.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/642609
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Cuma Deposunda 9200 metreküp yapacak ve 100 ster yakacak ile Cuma, Ereğli ve Yalnızçam Orman İşletme Şeflikleri Rampalarında 9000 metreküp yapacak ve 150 ster yakacak Orman Emvali İstif İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Cuma Deposu ile Cuma, Ereğli ve Yalnızçam Orman İşletme Şeflikleri Rampalarında istif işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.01.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü EREĞLİ /ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CUMA DEPOSU VE CUMA, EREĞLİ VE YALNIZÇAM ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ RAMPALARINDA İSTİF İŞİ
KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cuma Deposu ve Cuma, Ereğli ve Yalnızçam Orman İşletme Şeflikleri Rampalarında İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/642609

1-İdarenin

a) Adresi : Müftü Mahallesi Orman Küme Evler Erdemir Ofis Yolu Kdz.Eregli 67300 KDZ.EREĞLİ EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723237010 - 3723237011
c) Elektronik Posta Adresi : mefarerhancubukcu@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Cuma Deposunda 9200 metreküp yapacak ve 100 ster yakacak ile Cuma, Ereğli ve Yalnızçam Orman İşletme Şeflikleri Rampalarında 9000 metreküp yapacak ve 150 ster yakacak Orman Emvali İstif İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Cuma Deposu ile Cuma, Ereğli ve Yalnızçam Orman İşletme Şeflikleri Rampalarında istif işi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü EREĞLİ /ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 03.01.2020 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR