BEYPAZARI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvalinin istifleme hizmeti alınacaktır

BEYPAZARI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943275
Şehir : Ankara / Beypazarı
Semt-Mahalle : KURTULUŞ MAH. / BEYPAZARI
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
24 SAAT 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/57270
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5700 m3 NB İbreli Tomruk, 4500 m3 UB İbreli Tomruk, 2300 m3 maden direk, 200 m3 tel direk (7-8 m), 300 m3 tel direk (9-11 m), 400 m3 tel direk (12 m.), 110 m3 Sanayi Odunu, 9200 m3 Kabuksuz Kğt. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Eğriova - Uruş Orman Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beypazarı orman İşletme Müdürlüğü Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Cad. No: 53 Beypazarı/ ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BEYPAZARI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü Eğriova ve Uruş Orman Depolarında 22710 m3 Orman Emvalinin İstifleme işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/57270

1-İdarenin

a) Adresi : KURTULUS MAHALLESI MILLI EGEMENLIK CADDESI 06730 BEYPAZARI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3127631133 - 3127622609
c) Elektronik Posta Adresi : beypazariisl@gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5700 m3 NB İbreli Tomruk, 4500 m3 UB İbreli Tomruk, 2300 m3 maden direk, 200 m3 tel direk (7-8 m), 300 m3 tel direk (9-11 m), 400 m3 tel direk (12 m.), 110 m3 Sanayi Odunu, 9200 m3 Kabuksuz Kğt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eğriova - Uruş Orman Deposu
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beypazarı orman İşletme Müdürlüğü Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Cad. No: 53 Beypazarı/ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.02.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Cad. No: 53 Beypazarı/ ANKARA Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Cad. No: 53 Beypazarı/ ANKARA Müdür Yardımcısı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR