ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali istifleme hizmeti alınacaktır

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156329
Şehir : Ordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 01.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/168658
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ayrıntıları teknik şartnamesinin 1 inci maddesinde belirtildiği şekliyle Sayacabaşı, Turnalık ve Yemişken satış istif depolarında istifi ve tasnifi yapılacak muhtelif orman emvallerinin toplam tahmini miktarı: 25.300 m3 + 200 sterdir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Birinci (1.) Kısım: Ordu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Ordu Orman İşletme Şefliğinin Sayacabaşı Satış İstif Deposu sahasında, İkinci (2.) Kısım: Ordu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çambaşı Orman İşletme Şefliğinin Turnalık Satış İstif Deposu sahasında ve Üçüncü (3.) Kısım: Ordu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gölköy Orman İşletme Şefliğinin Yemişken Satış İstif Deposu sahasında yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (Müdür Yardımcısı Odası) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Altınordu - ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Sayacabaşı, Turnalık ve Yemişken Satış İstif Depolarında Orman Emvali İstif ve Tasnif Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2020/168658

1-İdarenin
a) Adı: ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Eskipazar Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 9 52200 ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası: 4522370226 - 4522370225
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı: 2020 Yılı Sayacabaşı, Turnalık ve Yemişken Satış İstif Depolarında Orman Emvali İstif ve Tasnif Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Ayrıntıları teknik şartnamesinin 1 inci maddesinde belirtildiği şekliyle Sayacabaşı, Turnalık ve Yemişken satış istif depolarında istifi ve tasnifi yapılacak muhtelif orman emvallerinin toplam tahmini miktarı: 25.300 m3 + 200 sterdir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Birinci (1.) Kısım: Ordu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Ordu Orman İşletme Şefliğinin Sayacabaşı Satış İstif Deposu sahasında, İkinci (2.) Kısım: Ordu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çambaşı Orman İşletme Şefliğinin Turnalık Satış İstif Deposu sahasında ve Üçüncü (3.) Kısım: Ordu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gölköy Orman İşletme Şefliğinin Yemişken Satış İstif Deposu sahasında yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 30.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
d) İşe başlama tarihi: 30.04.2020

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (Müdür Yardımcısı Odası) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Altınordu - ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR