BURSA ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali istifleme hizmeti alınacaktır

BURSA ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/54774
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeşiltarla deposu 750 m3 ibreli, 2000 m3 yapraklı, Cumalıkızık 1250 m3 ibreli, 1250 m3 yapraklı, Hacıosman 850 m3 ibreli, 8650 m3 yapraklı, Çeltikçi 500 m3 ibreli, 2000 m3 yapraklı orman emvalinin istiflenmesi (Çalışma saatleri Kısmi zamanlıdır) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa İşletme Müdürlüğü Yeşiltarla, Cumalıkızık, Hacıosman ve Çeltikçi Orman Depoları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu 4.Km No:420/ 1 İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa orman İşletme Müdürlüğü Yeşiltarla, Cumalıkızık, Hacıosman, Çeltikçi Orman Depolarında Orman Emvali İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/54774

1-İdarenin

a) Adresi : ALTINOVA MAH. İSTANBUL CADDESİ 4. KM. NO:420/1 16250 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242114090 - 2242114085
c) Elektronik Posta Adresi : fatihkurt@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yeşiltarla deposu 750 m3 ibreli, 2000 m3 yapraklı, Cumalıkızık 1250 m3 ibreli, 1250 m3 yapraklı, Hacıosman 850 m3 ibreli, 8650 m3 yapraklı, Çeltikçi 500 m3 ibreli, 2000 m3 yapraklı orman emvalinin istiflenmesi (Çalışma saatleri Kısmi zamanlıdır)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa İşletme Müdürlüğü Yeşiltarla, Cumalıkızık, Hacıosman ve Çeltikçi Orman Depoları
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 290(iki yüz doksan) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu 4.Km No:420/ 1 İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.02.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu 4.Km No:420/1 Oda No:135 Osmangazi / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR