İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali istifleme hizmeti alınacaktır

İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927724
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİGÜN 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/11611
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tahmini: Buca Orman Depo için 2000m³, K.Paşa Orman Depo için 13.750m³ orman emvali istifleme işi. (Muhtelif Orman Emvali) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Buca ve Kemalpaşa Orman Dışı Depoları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: 1743 Sokak, No:25, D: 1 Toplantı Salonu, Aksoy Mah, KARŞIYAKA-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İzmir Orman İşletme Müdürlüğü 2019 Yılı Buca ve Kemalpaşa Orman Dışı Deposu Orman Emvali İstiflenmesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/11611

1-İdarenin

a) Adresi : AKSOY MAHALLESI 1743 SOKAK 29 KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323695055 - 2323689128
c) Elektronik Posta Adresi : izmirisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmini: Buca Orman Depo için 2000m³, K.Paşa Orman Depo için 13.750m³ orman emvali istifleme işi. (Muhtelif Orman Emvali)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Buca ve Kemalpaşa Orman Dışı Depoları
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 330 (üç yüz otuz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: 1743 Sokak, No:25, D: 1 Toplantı Salonu, Aksoy Mah, KARŞIYAKA-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 21.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yâda Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası İzmir/Deniz Bostanlı Şubesi TR 86000 1000 9340 8168 724-5001 nolu hesabına döküman bedeli yatırıldıktan sonra alınan makbuz ile 1743 Sok.No:29 Kat:1, 114 Nolu Oda K.Yaka-İZMİR adresinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü : Aksoy Mah., 1743 Sokak, No:29, Kat : 1, 114 Nolu Oda, Aksoy Mah. ,KARŞIYAKA-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR