POZANTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali istifleme hizmeti alınacaktır

POZANTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875051
Şehir : Adana / Pozantı
Yayınlandığı Gazeteler

5 AĞUSTOS 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/503671
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tahmini 40.000 m3 muhtelif cins ve boyda yapacak orman emvalinin istiflenmesi işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Pozantı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pozantı İşletme Şefliği Kepez Orman Deposunda yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Eskikonacık Mah. Kümeevleri Pozantı/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-POZANTI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Kepez Deposu 2019 yılı Orman Emvali İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/503671

1-İdarenin

a) Adresi : ESKİKONACIK MAH.ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KÜMEEVLERİ 01470 POZANTI/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3225813008 - 3225813514
c) Elektronik Posta Adresi : harunakdogan@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmini 40.000 m3 muhtelif cins ve boyda yapacak orman emvalinin istiflenmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Pozantı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pozantı İşletme Şefliği Kepez Orman Deposunda yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Eskikonacık Mah. Kümeevleri Pozantı/ADANA
b) Tarihi ve saati : 30.10.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Hizmetin ifasında 3 adet İstifleme Makinesi veya istifleme yapabilecek Traktör Kepçe kullanılacaktır.Makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı aranmamakta olup,
1)İsteklinin kendi malı olan ekipmana ait ruhsat, Fatura, demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair Noter Tespit Tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu,
2)Kiralama yoluyla temin edilecek ekipman için, ekipmanın için Noter Onaylı Kira Sözleşmesi sunulacaktır.
Bu belgeleri sunmayan veya eksik belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
1 tanesi 4x4 Çeker,Teleskopik özellikler taşıyan yükleyici özellikte olmak üzere toplam 3 adet iş makinası iş yerinde hazır bulundurulacaktır.Teknik şartnamede belirtilen istifleyici ve yükleyici iş makinalarının bakımlı ve sürekli çalışır halde olması sağlanacak,iş makinesinin arıza ,kaza vs.yapması durumunda bu makinalara ait eşdeğer özelliklerde yedek iş makinası iş yerine getirilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü orman emvali istifleme işi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlığı,Eskikonacık Mah.Kümeevleri.Pozantı/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Eskikonacık Mah. Kümeevleri Pozantı/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR