AKSEKİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali istifleme hizmeti alınacaktır

AKSEKİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874245
Şehir : Antalya / Akseki
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ MANŞET 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKDENİZ HABER 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/500299
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
I. Akseki Orman Deposunda 10000 m³ lü Orman Emvali, 100 Sterli Orman Emvali İstifleme İşi II. Cevizli Orman Deposunda 10000 m³ lü Orman Emvali, 100 Sterli Orman Emvali İstifleme İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Akseki Orman İşletme Müdürlüğü , Akseki Orman işletme Şefliği Akseki Son Deposu ve Cevizli Orman işletme Şefliği Cevizli Son Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akseki Orman İşletme Müdürlüğü , Akseki/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKSEKİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI AKSEKİ VE CEVİZLİ ORMAN DEPOLARINDA ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞLERİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/500299

1-İdarenin

a) Adresi : Demirciler Mahallesi Inönü Caddesi 23 06730 AKSEKİ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2426781003 - 2426781488
c) Elektronik Posta Adresi : aksekiisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Akseki Orman Deposunda 10000 m³ lü Orman Emvali, 100 Sterli Orman Emvali İstifleme İşi II. Cevizli Orman Deposunda 10000 m³ lü Orman Emvali, 100 Sterli Orman Emvali İstifleme İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akseki Orman İşletme Müdürlüğü , Akseki Orman işletme Şefliği Akseki Son Deposu ve Cevizli Orman işletme Şefliği Cevizli Son Deposu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akseki Orman İşletme Müdürlüğü , Akseki/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 17.10.2018 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin ihale konusu işle ilgili her iki son depo için 1 er (bir) adet istifleme veya yükleme işini yapan iş makinesi çalıştırmaları gerekmektedir. Bu sebeple aşağıda belirtilen belgeleri ihale dosyalarına koymaları gerekmektedir.
a) Söz konusu makinelerin isteklilerin kendi malı olması halinde; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tesvik edilmesi .
b) Söz konusu araçların kiralanması halinde noter tasdikli kira sözleşmesi.
İstifleyici makine ile istifleyici operatörün iş kanunu, iş güvenlik kanunu ve ilgili mevzuat gereğince alması ve bulundurması gereken her türlü ruhsat,belge, ekipman ve tedbirleri sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Orman Emvali İstifleme İşi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akseki Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akseki Orman İşletme Müdürlüğü , Makine İkmal Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR