KASTAMONU KARADERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali istifleme hizmeti alımı

KASTAMONU KARADERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00501785
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU 05.12.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/527231
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Beşdeğirmenler Depo Şefliği Beşdeğirmenler Orman Deposunda 2017 yılı 21000 m3 ve 500 Ster Orman Emvali İstif İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Beşdeğirmenler Depo Şefliği Beşdeğirmenler Orman Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2016 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Merkez / Kastamonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

KARADERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BEŞDEĞİRMENLER DEPO ŞEFLİĞİ BEŞDEĞİRMENLER DEPOSU ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KARADERE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Beşdeğirmenler Depo Şefliği Beşdeğirmenler Deposu Orman Emvali İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/527231

1-İdarenin

a) Adresi

:

SARAÇLAR MAH. MIMAR VEDAT TEK SOKAK 2 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

:

3662146026 - 3662146034

c) Elektronik Posta Adresi

:

karadereisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Beşdeğirmenler Depo Şefliği Beşdeğirmenler Orman Deposunda 2017 yılı 21000 m3 ve 500 Ster Orman Emvali İstif İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Beşdeğirmenler Depo Şefliği Beşdeğirmenler Orman Deposu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 09.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Merkez / Kastamonu

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekli ihale konusu işi yapabilmesi için, iş yerinde iş süresince en 2 (iki ) adet istifleyici kepçe bulunduracaktır. Makineler isteklinin kendisine ait ise ruhsat kayıtları ile kiralama olması durumunda hizmet alımları yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun düzenlenmiş kira mukavelesi ile sahipliliği beyan edecektir.İstifleyici makine ile istifleyici operatörün iş kanunu, iş güvenlik kanunu ve ilgili mevzuat gereğince alması ve bulundurması gereken her türlü ruhsat,belge, ekipman ve tedbirleri sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR