SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI

Organizasyon hizmeti alınacaktır

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860293
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/438659
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Kısım Solunum Sistemi İle İlgili Olgularda Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1. Kısım İstanbul ili Kadıköy veya Ataşehir veya Ümraniye ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 5 yıldızlı, 2. Kısım İstanbul ili Kadıköy veya Ataşehir veya Ümraniye ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 5 yıldızlı, 3. Kısım İstanbul ili Kadıköy veya Ataşehir veya Ümraniye ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 5 yıldızlı, 4. Kısım İstanbul ili Kadıköy veya Ataşehir veya Ümraniye ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 5 yıldızlı otellerde gerçekleştirilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Satınalma Birimi Söğütözü Mahallesi 2176 Sok. No:5 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

DESTEK HİZMETLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

4 Kısım Solunum Sistemi İle İlgili Olgularda Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/438659

1-İdarenin

a) Adresi

:

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122183662 - 3122183498

c) Elektronik Posta Adresi

:

satin.alma@titck.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Kısım Solunum Sistemi İle İlgili Olgularda Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

1. Kısım İstanbul ili Kadıköy veya Ataşehir veya Ümraniye ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 5 yıldızlı, 2. Kısım İstanbul ili Kadıköy veya Ataşehir veya Ümraniye ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 5 yıldızlı, 3. Kısım İstanbul ili Kadıköy veya Ataşehir veya Ümraniye ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 5 yıldızlı, 4. Kısım İstanbul ili Kadıköy veya Ataşehir veya Ümraniye ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 5 yıldızlı otellerde gerçekleştirilecektir.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 21.11.2018, işin bitiş tarihi 18.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Satınalma Birimi Söğütözü Mahallesi 2176 Sok. No:5 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

08.10.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Firmalar Konaklama Hizmetlerini gerçekleştirecekleri Otelden Seminer tarihlerinde yer ayırtacak ve otelden rezervasyon yapıldığına dair teknik şartnamede yer alan kriterlerin ayrıntılı olarak belirtildiği ıslak imzalı "KONFİRME" belgesini ve TÜRSAB üyesi Seyahat Acentası olunduğuna dair "A GRUBU SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİ"ni tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektöre toplantı, organizasyon, seminer vb. ulusal veya uluslararası toplantılar yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Birimi Sögütözü Mah. 2176. Sk. No:5 Çankaya Ankara (Döküman bedeli Türkiye Halk Bankası Ankara Alacaatlı Şubesi TR 78000 12001 2970 0006 0000 02 nolu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimimiz hesabına yatırılması halinde makbuz karşılığında ihale dökümanı verilecektir.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Birimi Söğütözü Mah. 2176 Sok. No:5 Çankaya /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR