ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Organizasyon hizmeti alınacaktır

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823543
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/300223
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018 YILI 1125 KİŞİ İLE AMASYA VE TOKAT GEZİSİ HİZMET ALIMI İŞİ
İşin Yapılacağı Yer
:
AMASYA VE TOKAT
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altındağ Belediye Başkanlığı A Blok Z Kat İhale Toplantı Salonu Anafartalar Cad.No:177 Samanpazarı/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
ALTINDAĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI AMASYA VE TOKAT GEZİSİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/300223
1-İdareni
n
a) Adresi : SAKARYA MAH. ANAFARTALARE CAD. 177 ALTINDAĞ
ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125070130 - 3125630713
c) Elektronik Posta Adresi : kultur@altindag.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018 YILI 1125 KİŞİ İLE AMASYA VE TOKAT GEZİSİ HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AMASYA VE TOKAT
c) Süresi : İşe başlama tarihi 03.09.2018, işin bitiş tarihi 01.10.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Altındağ Belediye Başkanlığı A Blok Z Kat İhale Toplantı Salonu Anafartalar Cad.No:177 Samanpazarı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 16.07.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İhaleye teklif veren istekliler 2016 model ve üzeri şehirlerarası kullanıma haiz otobüsler
kullanacaklardır. Yüklenici firma kendi otobüslerini kullanacaklar ise araç ruhsatlarının aslı ya
da noter tasdikli suretlerini, eğer yüklenici firma araçları kiralayacak ise kira sözleşmesinin aslı
ya da noter tasdikli suretleri ile kullanacakları araçların ruhsatlarının aslı ya da noter tasdikli
suretleri teklif dosyasının içerisinde sunacaktır.
2- İhaleye katılan istekliler teklif dosyasının içerisinde Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış D2
veya B2 belgesinin aslı ya da noter tasdikli suretini sunacaklardır. İstekliler taşımacılığı başka
bir firmaya yaptıracak ise iki firma arasında yapılan taşımacılık sözleşmesi ve kendi D2 veya B2
belgesi yok ise taşımacılığı yapacak olan firmanın D2 veya B2 belgesini teklif dosyasının
içerisinde sunacaktır.
3- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan A Grubu Seyahat Acente yetki belgesinin aslı veya
noter tasdikli sureti teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.
4- Teklif dosyasının içerisinde Tursab üyelik belgesi ve gezilerde kullanılacak her otobüs için
Tursab’dan alınmış 2018 araç bandrolü olacaktır.
5 - Gezide konaklamada yapılacak otel Tokat’ta olacaktır. Otel 4 ya da 5 yıldızlı olacaktır. Teklif
dosyasının içerisinde otelin 4 veya 5 yıldızlı olduğuna dair Kültür ve Turizm Bakanlığından
alınmış güncel Turizm İşletme belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti teklif dosyasının
içerisinde sunulacaktır. Ayrıca Belediyemiz tarafından yapılacak olan Amasya ve Tokat
Gezisinde konaklama yapılacak otelden 03 Eylül – 01 Ekim 2018 tarihleri arasına ait (her gün 90
kişi gidecek olup 03 Eylül - 01 Ekim 2018 tarihleri arasında toplam 1125 kişi) Konfirmasyon
yazısı ıslak imzalı olarak alınacak ve teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır. Gezilerin
başından sonuna kadar tek otel kullanılacak idare tarafından bir sıkıntı belirlenmediği sürece
kesinlikle 2. bir otel kullanılmayacaktır. Otel ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşandığında İdare
tarafından yüklenici firmadan otel değişikliği talep edilecek ve idare tarafından belirlenen otel
değişikliği yapılacaktır. Ayrıca otel odaları her otobüste Belediyemiz tarafından görevlendirilen
grup sorumlularına tek kişilik odalar verilecektir. Geriye kalan misafirlere ise eşit şekilde %50si
2 kişilik odalarda geriye kalan %50 si ise 3 kişilik odalarda konaklama yapacaktır. Yüklenici
firma tarafından odalar konusunda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Otelde oda yerleştirme
konusunda firma yetkilisi önce tüm misafirleri odalara yerleştirecek ve sonra kendisi
yerleşecektir. Otel odalarında yataklar tek kişilik olacaktır. Eğer odalarda dabıl yatak var ise o
yataklar tek kişilik yatak olarak kabul edilecektir. Üç kişilik odalarda yatakları seyyar kullanılan
yataklardan kesinlikle olmayacak olduğu tespit edildiğinde otel idare tarafından otel değişikliği
yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır.
6 - Yemek menüleri teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.
7 - Yüklenici firma tarafından geziye katılacak olan otobüs şoförlerinin kimlik bilgileri ile ehliyet
belgelerinin aslı ya da noter tasdikli suretleri teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır. Teklif
dosyasının içerisine sunulan şoför kimlik bilgilerine ait şoförler haricinde şoför
kullanılmayacak, kullanıldığı tespit edildiğinde gerekli cezai işlem yapılacaktır. Sadece teklif
dosyasının içerisindeki şoför kimlik bilgilerinde belirtilen şoförlerin izinli veya istirahatli olması
durumunda şoför değişikliği yapılacaktır. Yapılacak olan gezilerde her iki otobüs için birer adet
şoför olacak bunların izinli ve istirahatli olduğu takdirde yerine gelecek olan yedek şoförlerin
ehliyet ve kimlik bilgileri teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır. Ayrıca geziye katılacak olan
otobüs şoförleri ile servis elemanı(muavin) gezi süresince takım elbise, gömlek giyecek kravat
takacaktır.
8- Gezilerde otobüsler hareket ettikten sonra mola verilecek yerler, kahvaltı, öğle ve akşam
yemeklerinin yerleri ile konaklama yapılacak olan otelin adres ve iletişim bilgileri teklif
dosyasının içerisinde sunulacaktır. Mola verilecek yerler tüm ihtiyaçların karşılanabileceği
yerler olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1- İhaleye teklif veren istekliler 2016 model ve üzeri şehirlerarası kullanıma haiz otobüsler
kullanacaklardır. Yüklenici firma kendi otobüslerini kullanacaklar ise araç ruhsatlarının aslı ya
da noter tasdikli suretlerini, eğer yüklenici firma araçları kiralayacak ise kira sözleşmesinin aslı
ya da noter tasdikli suretleri ile kullanacakları araçların ruhsatlarının aslı ya da noter tasdikli
suretleri teklif dosyasının içerisinde sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlardan alınmış olan ve bir sözleşmeye
bağlı olan olarak gerçekleştirilmiş olan GEZİ hizmetleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Altındağ
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sakarya Mah.Ulucanlar Cad.No:63
Ulucanlar/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altındağ Belediye Başkanlığı A Blok Z Kat İhale Toplantı
Salonu Anafartalar Cad.No:177 Samanpazarı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR