YAKUTİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrencilerin taşınması hizmeti alınacaktır

YAKUTİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049393
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/420985
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Murat Paşa Mahallesi Erzincan kapı sok. Yakutiye İlçe MEM N0:73
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İLANI

HİZMETİ ALINACAKTIR YAKUTİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan köylerden toplam 217 Ortaöğretim Öğrencisinin 28 Mahalle ve köylerden 22 taşıma merkezi okula 13 araçla öğrenci taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/420985
1-İdarenin
Adresi : Murat Paşa Mahallesi Erzincan kapı sok.N0:73 YAKUTİYE/ERZURUM

 1. Telefon ve faks numarası : 4422400007 - 4422400006
 2. Elektronik Posta Adresi : yakutiye25@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi2-İhale
konusu hizmetin

 1. Niteliği, türü ve miktarı : Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan köylerden toplam 217

Ortaöğretim Öğrencisinin 28 Mahalle ve köylerden Merkezde bulunan 22 okula taşınması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer : Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 2. Süresi : İşe başlama tarihi 09.10.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Murat Paşa Mahallesi Erzincan kapı sok. Yakutiye İlçe MEM N0:73
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 - 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Öğrenci Taşımacılığı ve Personel Taşımacılığı iş deneyim belgeleri
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
5. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
6. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
7. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
8. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR