CEYHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrencilerin taşınması hizmeti alınacaktır

CEYHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039214
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

CRT HABER 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/389614
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN 1367 ÖĞRENCİNİN 71 ARAÇ İLE 180 GÜN TAŞIMA İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BURHANİYE MAHALLESİ KIZILAY CADDESİ NO: 79 HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 CEYHAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-CEYHAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN 1367 ÖĞRENCİNİN 71 ARAÇ İLE 180 GÜN TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/389614

1-İdarenin

a) Adresi : BURHANİYE MAH.KIZILAY CAD.NO:79 HÜKÜMET KONAĞI KAT :1 01690 CEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3226131208 - 3226139276
c) Elektronik Posta Adresi : ceyhan01@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN 1367 ÖĞRENCİNİN 71 ARAÇ İLE 180 GÜN TAŞIMA İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : CEYHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 23.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BURHANİYE MAHALLESİ KIZILAY CADDESİ NO: 79 HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 CEYHAN
b) Tarihi ve saati : 13.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye.katılma.şartları.ve.istenilen.belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek.kişi.olması.halinde,.noter.tasdikli.imza.beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli.ve.içeriği.İdari.Şartnamede.belirlenen.teklif.mektubu.
4.1.4. Şekli.ve.içeriği.İdari.Şartnamede.belirlenen.geçici.teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMACILIĞI YAPMAK (BELGELENDİRMEK KAYDIYLA)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale.yerli.ve.yabancı.tüm.isteklilere.açıktır.
7. İhale.dokümanının.görülmesi:
7.1. İhale.dokümanı,.idarenin.adresinde.görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CEYHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu.ihalede,.kısmı.teklif.verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat.vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum.olarak.ihaleye.teklif.verilemez.
13. Bu.ihalede.elektronik.eksiltme.yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR