DEFNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrencilerin taşınması hizmeti alınacaktır

DEFNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026454
Şehir : Hatay / Defne
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY EXPRES 18.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/328917
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DEFNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 114 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİN 14 ARAÇLA TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 180 İŞ GÜNÜ GÜNÜBİRLİK TAŞINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DEFNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetler Birimi ( Taşımalı Eğitim)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DEFNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetler Birimi ( Taşımalı Eğitim)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR


DEFNE İLÇESİNDEKİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA KAPSAMINDAKİ İLKOKUL ORTAOKUL VE LİSELERE TAŞINMASI İŞİ Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/328917

1-İdarenin

a) Adresi : Sümerler mahallesi Harbiye Caddesi 31160 Sümerler DEFNE/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262236985 - 3262236969
c) Elektronik Posta Adresi : serkanyolcu83@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : DEFNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 114 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİN 14 ARAÇLA TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 180 İŞ GÜNÜ GÜNÜBİRLİK TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DEFNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetler Birimi ( Taşımalı Eğitim)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DEFNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetler Birimi ( Taşımalı Eğitim)
b) Tarihi ve saati : 02.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
AŞAĞIDA İSTENİLEN BELGELER SÖZLEŞME ÖNCESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN İDAREYE SUNULMAK ZORUNDADIR. BU BELGELER SUNULMADAN VE DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMEDEN SÖZLEŞME İMZALANMAYACAKTIR.
1- Taşıma işinde kullanılacak araçların listesi, ruhsatları ve sigortaları
a) Araçların öz mal olma zorunluluğu yoktur. Öz mal olmaması durumunda en az işin süresi kadar geçerli noter onaylı kira sözleşmesi/sözleşmeleri sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edilecektir.
2-Taşıma işinde çalışacak şoförlerin listesi, ehliyeti, mesleki yeterlilik belgesi (SRC Belgesi), psikoteknik belgeleri, sabıka kayıtları, sağlık raporları var ise MEB Şoför eğitim sertifikası sözleşme öncesinde idareye teslim edilmek zorundadır. MEB Şoför Eğitim Sertifikası olmayanların 03/09/2019 tarihine kadar sertifika alması sağlanacak, almayanlar bu tarihten sonra çalıştırılmayacaktır.
3-Taşıma işinde hangi güzergahta hangi araçla hangi şoförlerin taşıma yapacağını gösteren tablo sözleşme öncesinde idareye teslim edilecektir.
4-Özellikleri teknik şartnamede belirtilen rehber personele ait öğrenim durumunu gösterir belge, kimlik fotokopisi, sağlık raporları ve var ise MEB rehber personel eğitim sertifikası sözleşme öncesinde idareye teslim edilmek zorundadır. MEB Rehber Personel Eğitim Sertifikası olmayanların 03/09/2019 tarihine kadar sertifika alması sağlanacak, almayanlar bu tarihten sonra çalıştırılmayacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMACILIĞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DEFNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetler Birimi ( Taşımalı Eğitim) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR