İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci ve personel taşıma hizmeti alınacaktır

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063200
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 08.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi
İhale Kayıt No
:
2019/03
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hizmet alımı – İstanbul İli Avcılar İlçesi Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı ile İstanbul Gelişim Üniversitesinin, tamamı Avcılar İlçesinde bulunan muhtelif binaları arasında, shuttle servisler ile 3 (üç) yıl süreli öğrenci ve personel taşıma hizmeti alımı işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI


İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci ve Personel Taşıma Hizmeti Alımı İşi, VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İHALE YÖNETMELİĞİNİN 16 ncı maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2019/03

1 - İDARENİN
a) Adresi : Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul
b) Telefon ve Faks Numarası : (0212) 422 70 00 – (0212) 422 74 01
c) Elektronik posta adresi : sam@gelisim.edu.tr

2 - İHALE KONUSU HİZMETİN
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı – İstanbul İli Avcılar İlçesi Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı ile İstanbul Gelişim Üniversitesinin, tamamı Avcılar İlçesinde bulunan muhtelif binaları arasında, shuttle servisler ile 3 (üç) yıl süreli öğrenci ve personel taşıma hizmeti alımı işidir.
b) Yapılacağı yer : İhale konusu iş, İstanbul İli Avcılar İlçesi Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı ile İstanbul Gelişim Üniversitesinin Avcılar İlçesinde bulunan muhtelif binaları arasında yapılacaktır.
c) İşin başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 23.10.2019 tarihinde işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : İşin süresi, 3 (üç) yıldır.

3 - İHALENİN
a) Yapılacağı yer : İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul
b) Tarihi ve saati : 15.10.2019 Salı günü, Saat: 11:30

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı Gereği Kayıtlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
4.2.1. İsteklinin İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Yıl Sonu Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş Hacmini Gösteren Belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. SERVİS BEKLEME ALANI: İstekli firmalar; Öğrenci ve personellerin, servis hizmetlerinden emniyetli bir şekilde istifade edebilmelerini sağlamak için;
Servislerin ilk kalkış noktası olan Avcılar İlçesi Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağının çevresinde / yakınında, durağa uzaklığı en fazla 200 metre mesafede olan, minimum 10 aracın rahatça manevra yapabileceği, 500 kadar öğrencinin aynı anda bekleyebilmesine uygun ve kapalı alanı mevcut olan bir servis bekleme alanına sahip olacaklardır.
İstekliler, tarif edilen böyle bir alana sahip olduklarını; ihale aşamasında, tapu, kira sözleşmesi vb. belgeler ile tevsik edeceklerdir.
4.3.3. SERVİS TAŞIMACILIĞI YETKİ BELGESİ.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
4.4.1. a) Personel taşıma hizmetleri,
b) Öğrenci taşıma işleri,
Ayrı ayrı veya bir arada, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (Yüz TürkLirası) karşılığı İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) Satınalma Müdürlüğü / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İSTANBUL adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını almak isteyenlerin, doküman bedelini, İdarenin banka hesabına (Banka hesap bilgileri: Albaraka Türk Bankası – IBAN NO: TR68 0020 3000 0064 9934 0000 11); idarenin adı, isteklinin adı – unvanı, ihalenin adı ve ihale kayıt numarası belirtilerek yatırmaları gerekmektedir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) Satınalma Müdürlüğü / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - DİĞER HUSUSLAR:
13.1. Bu ihale, 16 Kasım 2018 ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği” kapsamında yapılan bir ihale olup, söz konusu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
13.2. Bu ihale; Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin, “Düzenlenmeyen veya tereddüt konusu olan iş ve işlemler” başlıklı, 44 üncü maddesi: “44 - (1) İhale sürecinin başlangıcından tamamlanmasına veya sona ermesine kadar bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda ya da doğabilecek tereddütlerde, amacına ve niteliğine uygun ihale mevzuatı esasları dikkate alınır.” hükmü uyarınca; ‘Düzenlenmeyen veya tereddüt konusu olan iş ve işlemler’ haricinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR