TRABZON POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci tören elbise dikimi hizmeti alınacaktır

TRABZON POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/496439
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
-281 adet Erkek Tören pantolonu dikimi (zıhlı) -281 adet Erkek Tören kıyafeti ceketi dikimi -281 adet Erkek Tören şapkası (harici) dikimi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Esiroğlu Mahallesi, Kenan Oltan Caddesi, Öğütlü Sokak, No:70 Maçka/TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖĞRENCİ TÖREN ELBİSESİ DİKİMİ
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-TRABZON İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Öğrenci tören elbisesi dikimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/496439

1-İdarenin

a) Adresi : Esiroğlu Mahallesi, Kenan Oltan Caddesi, Öğütlü Sokak, No:70 61770 Pelitli MAÇKA/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623343593/1782 - 4623343029
c) Elektronik Posta Adresi : trabzonpomemsatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : -281 adet Erkek Tören pantolonu dikimi (zıhlı)
-281 adet Erkek Tören kıyafeti ceketi dikimi
-281 adet Erkek Tören şapkası (harici) dikimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Maçka/TRABZON
c) Süresi : İşe başlama tarihi 19.11.2018, işin bitiş tarihi 19.12.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Esiroğlu Mahallesi, Kenan Oltan Caddesi, Öğütlü Sokak, No:70 Maçka/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 25.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin Defterdarlık, Muhasebe Müdürlükleri ve ya Mal Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzun Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği yetkililerine ibraz edilmesi sureti ile buradan temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR