MUĞLA MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma servis hizmeti alınacaktır

MUĞLA MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038943
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/382998 - 2019/382477 – 2019/383720
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/382998 - 2019/382477 – 2019/383720

1-İdarenin

a) Adresi : Emirbeyazıt Mahallesi Baki Ünlü Caddesi 12 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522805026 - 2522805029
c) Elektronik Posta Adresi : mentese48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Özel Eğitim İş uygulama / HalkEğitim
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 09:30 – 10:00 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci taşıma servis hizmetleri ayrı ayrı veya müştereken benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA 1 MUSLİHİİTİN KARAMEHMET EMİRBEYAZIT ORHANİYE 19 10 181-222 2019/ 382477 27.08.2019
09:30
VELİ-REHBER PERSONEL 7+2 ARAÇ 14*2
KARŞIYAKA DÜĞEREK YENİKÖY KÖTEKLİ 9 15 181-222
VELİ-REHBER PERSONEL 4+1 ARAÇ 14*1
YENİCE YERKESİK GÖLCÜK ULA 8 45 181-222
VELİ-REHBER PERSONEL 5+1 ARAÇ 14*1
ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA 2 BAYIR - YEŞİLYURT AKÇOVA BOZARMUT AKGEDİK ESENKÖY-YATAĞAN 10 50 181-222 2019/ 382998 27.08.2019
10:00
VELİ-REHBER PERSONEL 3+1 ARAÇ 14*1
KÖKLÜK YEŞİLBAĞCILAR TURGUT ŞAHİNLER GÖKGEDİK YATAĞAN 9 70 181-222
VELİ-REHBER PERSONEL 4+1 ARAÇ 14*1
KAVAK GÖKPINAR MESKEN 8 66 181-222
VELİ-REHBER PERSONEL 4+1 ARAÇ 14*1
HALK EĞİTİM MERKEZİ 4 YERKESİK-YENİCE-AKKAYA-KÖTEKLİ YENİKÖY MERKEZ 13 35 181-181 2019/ 383720 27.08.2019
11:00
VELİ-REHBER PERSONEL 1 ARAÇ 14*1
BAYIR – KAFACA-YEŞİLYURT AKÇOVA MERKEZ 18 45 181-181
VELİ-REHBER PERSONEL 1 ARAÇ 19*1
YARAŞ-DÜĞEREK-MERKEZ 13 15 181-181
VELİ-REHBER PERSONEL 1 ARAÇ 14*1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR