ERGENE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

ERGENE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188530
Şehir : Tekirdağ / Ergene
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/349648
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
91 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİN 10 ARAÇ (10-14 (KİŞİLİK) 11 REHBER PERSONEL İLE 186 GÜN TAŞINMASI
İşin Yapılacağı Yer
:
Ergene/Tekirdağ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Marmaracık Mah. 1.Cad. No11 Kat1 Hükümet Konağı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ/KURSİYER/VELİNİN OKUL/KURUM/ SINIFLARA …10… ARAÇ VE …10… REHBER PERSONELLE …186 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ HİZMETİ ALIMI

ERGENE -İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ/KURSİYER/VELİNİN OKUL/KURUM/ SINIFLARA …10… ARAÇ VE …10… REHBER PERSONELLE …186 İŞ
GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrınGlı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/349648

 1. idarenin
 2. Adresi : MARMARACIK MAH. 1.CADDE NO:11 HÜKÜMET KONAĞI 1. KAT ERGENE/TEKİRDAĞ
 3. Telefon ve faks numarası : 2826862969 - 2826862970
 4. Elektronik Posta Adresi : ergene59@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

 1. ihale konusu hizmetin
 1. Niteliği, türü ve miktar : 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERGENE İLÇESİ 91 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİN 10 ARAÇ (10-14 (KİŞİLİK) 11 REHBER PERSONEL İLE 186 GÜN TAŞINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. Yapılacağı yer : Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü : Marmaracık Mah. Hükümet Konağı kat 1 Ergene/TEKİRDAĞ
 3. Süresi : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
 4. ihalenin

a) Yapılacağı yer : Marmaracık Mah. 1.Cad. No11 Kat1 Hükümet Konağı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Tarihi ve saat : 07.08.2020 - 10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
  8. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 2. İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 4. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

B ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR