TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041432
Şehir : Samsun / Tekkeköy
Semt-Mahalle : 23 NİSAN MAH. / TEKKEKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/399786
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tekkeköy ilçesi mahalle ve köylerinde bulunan 884 ortaöğretim (lise) İHO öğrencilerinin, 74 araçla, 11 taşıma merkezi okula 180 iş günü taşıma işi
İşin Yapılacağı Yer
:
İşin yapılacağı yer Teknik Şartname ve ihale dokümanı içinde bulunan "EK-1 AYRINTILI TABLO" isimli dosyada ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hükümet konağı 4. Kat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tekkeköy Samsun
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEKKEKÖY İLÇE MEM BAĞLI TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 884 ORTAÖĞRETİM (LİSE) VE İHO ÖĞRENCİLERİNİN 11 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 74 ARAÇLA 180 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ

Tekkeköy İlçe MEM bağlı taşıma kapsamında bulunan 884 ortaöğretim (Lise) ve İHO öğrencilerinin 11 taşıma merkezi okula 74 araçla 180 iş günü taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/399786

1-İdarenin
a) Adresi :23 NİSAN MAHALLESİ TANSU ÇİLLER CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT 4 1 55300 MERKEZ TEKKEKÖY/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3622560142 - 3622560436
c) Elektronik Posta Adresi : tekkekoy55@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim kapsamında Tekkeköy ilçesi mahalle ve köylerinde bulunan 884 ortaöğretim (lise) İHO öğrencilerinin, 74 araçla, 11 taşıma merkezi okula 180 iş günü taşıma işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :İşin yapılacağı yer Teknik Şartname ve ihale dokümanı içinde bulunan "EK-1 AYRINTILI TABLO" isimli dosyada ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Hükümet konağı 4. Kat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tekkeköy Samsun
b) Tarihi ve saati :20.09.2019 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve / veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci ve personel taşımacılığı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Taşımalı Eğitim Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR