MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036360
Şehir : Ankara / Mamak
Semt-Mahalle : ŞAFAKTEPE MAH. / DEMİRLİBAHÇE
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/364556
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİ 113 ARAÇLA 1010 ÖĞRENCİ VE VELİNİN 180 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MAMAK TEMEL EĞİTİM , ÖZEL EĞİTİM, ORTAÖĞRETİM OKULLARI OKULLARI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DEMİRLİBAHÇE MAH. AKPINAR SOK. NO:16 MAMAK/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Engelli Öğrenci Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/364556

1-İdarenin

a) Adresi : Şafaktepe Mah.Serpmeler sokak No:5 Mamak-ANKARA ŞAFAKTEPE MAMAK/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123191754 - 3123194238
c) Elektronik Posta Adresi : mamak06@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİ 113 ARAÇLA 1010 ÖĞRENCİ VE VELİNİN 180 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MAMAK TEMEL EĞİTİM , ÖZEL EĞİTİM, ORTAÖĞRETİM OKULLARI OKULLARI
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DEMİRLİBAHÇE MAH. AKPINAR SOK. NO:16 MAMAK/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 02.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
ENGELLİ ÖĞRENCİ VE KURSİYER İLE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TAŞINACAĞI ARAÇ SAYISININ 16 ADEDİ ASGARİ 19 AZAMİ 23 KİŞİ KAPASİTELİ VE C PLAKALI 0-12 YAŞ ARAÇ ÖZ MAL OLACAKTIR. BU ARAÇLARA AİT RUHSATLARIN ASLI YADA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR. İBARELİ ÖRNEKLERİ TEKLİF KAPSAMINDA SUNULACAKTIR
TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI AMACIYLA KULLANILACAK TEKNİK ŞARTNAMEDE ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN 5 ADET ÖZEL DONANIMLI LİFTLİ (ASANSÖRLÜ) ARAÇ ÖZ MAL OLACAKTIR. BU ARAÇLARA AİT RUHSAT ASLI VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR İBARELİ ÖRNEĞİ TEKLİF KAPSAMINDA SUNULACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.HER TÜRLÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ SERVİS TAŞIMACILIĞI VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI M.E.B. BAĞLI RESMİ VE ÖZEL OKULLARA ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR