MUĞLA YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

MUĞLA YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027642
Şehir : Muğla / Yatağan
Yayınlandığı Gazeteler

DEMEÇ 19.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/335108
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Akyol Mah.Yusuf KOÇ Caddesi-No:1/A Yatağan-MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUĞLA-YATAĞAN İLÇESİNDE TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN İLKOKULLARIN VE OKULSUZ YERLEŞİM BİRİMLERİNİN 181 GÜN TAŞIMA İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : Tabloda gösterilmiştir.

1-İdarenin

a) Adresi : Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Akyol Mah.Yusuf KOÇ Caddesi-No:1/A Yatağan-MUĞLA 48500 YATAĞAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522804950 - 2522804979
c) Elektronik Posta Adresi : yatagan48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tabloda gösterilmiştir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Akyol Mah.Yusuf KOÇ Caddesi-No:1/A Yatağan-MUĞLA 48500 - YATAĞAN /
b) Tarihi ve saati : 31.07.2019 – 09:00/17:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ-TAŞIMALI EĞİTİM BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İDARENİN ADI :MUĞLA-YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI :MUĞLA-YATAĞAN İLÇESİNE KÖYLERDEN TAŞIMALI GELEN ARAÇLARIN 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İHALESİ
2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUĞLA-YATAĞAN İLÇESİNDE TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN İLKOKULLARIN VE OKULSUZ YERLEŞİM BİRİMLERİNİN 181 GÜN TAŞIMA İHALESİ İLANİ
SIRA NO. ARAÇ NO. TAŞIMA MERKEZİ OKULUN ADI DOSYA NO. TAŞINAN OKUL veya OKULSUZ YERLEŞİM BİRİMİNİN ADI MESAFE (KM) ÖĞRENCİ SAYISI ARAÇ CİNSİ VE KAPASİTESİ
OTOBÜS-MİNİBÜS-MİDİBÜS İHALE TARİHİ
VE
SAATİ
İHALE KAYIT NUMARASI
1 1 Fatih O.O. 1 Elmacık İ.O.(Eski Elmacık-Merkez) 13,0 18 1*15-19 31.07.2019
09:00
2019/335108
2 2 Elmacık İ.O.(Aşağı Mah.-Merkez) 13,0 18 1*15-19
3 3 Kavak Topallar-Çobanlar-Yetimler 11,0 13 1*10-14
4 4 Kavak Merkez-Kızılalan (alçak Köprü) 11,0 13 1*10-14
5 Elmacık İlkokulu İ.O 5 Mesken İ.O.(Köy Meydanı) 13,0 17 1*15-19
2 6 Fatih O.O. 6 Mesken İ.O.(Köy Meydanı) 23,0 8 1*10-14 31.07.2019
09:30
2019/335604
7 7 Kadıköy İ.O.(Kahve Önü) 18,0 25 2*10-14
8 8 Kadıköy İ.O.(Okul Önü) 1*20-29
9 9 Yukarı Yayla İ.O.(Okul Önü) 27,0 20 1*20-29
3 10 Atatürk İ.O.-Fatih O.O. 10 Şeref Şeref Merkez-Eğli İ.O.(Tilkiler-Çeşme-Cami Önü-Kediler) 15,0 9 1*10-14 31.07.2019
10:00
2019/335846
11 Fatih O.O. 11 Şeref Merkez 8,8 14 1*10-14
12 Atatürk İ.O. 12 Esenköy İ.O.(Okul Önü) 14,4 26 2*10-14
13 Fatih O.O. 13 Esenköy İ.O.(Merkez-Karşımahalle-Okul Önü) 1*20-29
4 14 Atatürk İ.O.-Fatih O.O. 14 Doğanköy İ.O.(Köprü) 5,8 20 1*20-29 31.07.2019
10:30
2019/336007
15 15 Deştin İ.O.(Okul-Harman Önü) 14,8 8 1*10-14
16 16 Deştin Suluyer İ.O.(Okul Önü) 15,0 17 1*15-19
5 17 Bencik İ.O.-Bencik O.O. 17 Merkez Kaman İ.O.(Mahalle Ortası-Karşıyaka Mahallesi -Karşıyaka Sokak) 4,8 12 1*10-14 31.07.2019
11:00
2019/343454
18 18 Yeşilköy İ.O.(Köy Konağı Önü) 6,5 12 1*10-14
19 19 Yaylaköy İ.O.(Mezarlık Altı) 2,6 11 1*10-14
20 20 Cazkırlar İ.O.(Köy Meydanı-Reisköy) 8,0 17 1*15-19
21 21 Orta Mah._Hatip Der.-Oburcek İ.O.(Mahalle Ortası) 4,7 10 1*10-14
22 22 Merkez Koryakası İ.O.(Karadere-Mahallesi) 3,5 12 1*10-14
23 23 Dibektaş İ.O.(Mahalle Sonu) 8,0 9 1*10-14
6 24 Bencik İ.O.-Bencik O.O. 24 Yeni Mahalle İ.O.(Gurbet Mah.-Köprü-Gölçebelen -Kuşçular-Kahve Önü) 5,3 19 1*15-19 31.07.2019
11:30
2019/336349
25 25 Yeni Mahalle İ.O.(Gurbet Mah.-Köprü-Gölçebelen -Kuşçular-Kahve Önü) 5,3 19 1*15-19
26 26 Kozağaç İ.O.(Okul Önü-Tozlu Kahve Küme Evleri) 7,4 26 2*10-14
27 27 Kozağaç İ.O.(Okul Önü-Tozlu Kahve Küme Evleri) 1*20-29
28 28 Emecik İ.O.(Okul Önü) 6,3 16 1*10-14
7 29 Bencik İ.O.Bencik O.O. 29 Çamlıca Köyü İ.O.(Kavakbelen Meydan/Okul Önü-Damarası-Sarıdere-Dipyaka Deresi-Karadiken) 30,0 9 1*10-14 31.07.2019
12:00
2019/336436
30 30 Çamlıca Köyü İ.O.(Kavakbelen Meydan/Okul Önü-Damarası 12,5 40 2*20-29
31 31 Çamlıca Köyü İ.O.(Kavakbelen Meydan/Okul Önü-Damarası- 1*40
8 32 Atatürk İ.O.-Fatih O.O. 32 Yeniköy İ.O. (Köy Meydanı) 8,0 16 1*15-19 31.07.2019
13:30
2019/336566
33 Fatih O.O. 33 Şahinler İ.O. (Köy Meydanı) 7,5 13 1*10-14
34 34 Eskihisar İ.O. (Okul Önü) 12,5 17 1*15-19
35 35 Köklük İ.O. (Köy Meydanı-Karaltı) 16,4 20 1*20-29
36 Turgut İ.O-T.Şehit Güngör ÇETİNKAYA O.O. 36 Hisarardı İ.O.Okul Önü-Selvi-Kanlılar-Hacı Mahallesi-Giriş ÇıkışVar ) 23,0 17 1*15-19
9 37 Turgut İ.O-T.Şehit Güngör ÇETİNKAYA O.O. 37 Hacıbayramlar İ.O.(Okul Önü-Genekler-İmze Mevki-Türbe Mahallesi) 8,2 27 1*15-19
1*10-14
31.07.2019
14:00
2019/336826
38 38 Hacıbayramlar İ.O.(Okul Önü-Genekler-İmze Mevki-Türbe Mahallesi) 1*20-29
39 Turgut İ.O-T.Şehit Güngör ÇETİNKAYA O.O. 39 Hacıveliler-Hacıabazlar İ.O.(Okul Önü-Tekkaya-Aydaban Mevki-Cami Sokak-Abazlar-Uysallar Mevki) 21,9 19 1*15-19
40 Turgut İ.O-T.Şehit Güngör ÇETİNKAYA O.O. 40 Gökgedik İ.O.(Köy Meydanı-Karadere-Çakalöldü) 11,4 28 2*10-14
41 41 Gökgedik İ.O.(Köy Meydanı-Karadere-Çakalöldü) 1*20-29
10 42 T.Şehit Güngör ÇETİNKAYA O.O. 42 Katrancı İ.O.(Köy Meydanı) 12,8 26 1*20-29 31.07.2019
14:30
2019/336952
43 43 Katrancı İ.O.(Köy Meydanı) 2*10-14
44 Turgut İ.O-T.Şehit Güngör ÇETİNKAYA O.O. 44 Kırıkköy İ.O.(Okul Önü) 8,3 8 1*10-14
45 T.Şehit Güngör ÇETİNKAYA O.O. 45 Zeytinköy İ.O.(Köy Meydanı) 5,0 28 1*20-29
46 46 Zeytinköy İ.O.(Köy Meydanı) 2*10-14
11 47 Ayser Kazım O.O 47 Gökpınar İ.O.(Okul Önü) 8,5 45 1*15-19
2*10-14
31.07.2019
15:00
2019/337204
48 48 1*20-29
1*15-19
49 49
1*45
50 Bozüyük İ.O.-Ayser Kazım O.O 50 Bağyaka İ.O.(Prenlik Mahallesi-Asar Cami) 12,1 10 1*10-14
51 51 Çukuröz Köyü-Ç.Kozağaç İ.O(Keçili-Köy Meydanı-Kahve Önü) 22,1 12 1*10-14
52 52 Kapubağ İ.O.(Okul Önü) 3,5 19 1*15-19
12 53 Turgut İ.O-T.Şehit Güngör ÇETİNKAYA O.O. 53 Turgutlar İ.O.(Kamarlar-Okul Önü-Merkez) 15,8 20 1*20-29 31.07.2019
15:30
2019/337396
54 Turgut İ.O.T.Şehit Güngör ÇETİNKAYA O.O. 54 Yeşilbağcılar İ.O.(Dağdibi-Tsşkesik-Toki) 8,0 44 1*15-19
2*10-14
55 55 Yeşilbağcılar İ.O.(Dağdibi-Taşkesik-Toki) 1*20-29
1*15-19
56 56 Yeşilbağcılar İ.O.(Dağdibi-Taşkesik-Toki) 1*44
13 57 Kafaca Kaplancık İ.O.-O.O. 57 Yava Kayırlı İ.O.(Çobanlar)- Nebiköy (Okul Önü) 35,0 7 1*10-14 31.07.2019

16:00
2019/337608
58 58 Şeykal-Ramadan-Kaplancık Mahallesi 15,0 15 1*15-19
14 59 Kafaca Kaplancık İ.O 59 Ç.Bucakbelen İ.O.(Köy Meydanı) 16,6 32 1*15-19
1*10-14
31.07.2019
16:30
2019/337675
60 60 Ç.Bucakbelen İ.O.(Köy Meydanı) 1*32
61 61 Çakırlar (Merkez-Hacılar-Okul Önü) 14,0 14 1*10-14
15 62 Atatürk İ.O.-Fatih O.O. 62 Dipsiz İ.O.(Dipsiz Mevki-Alabalık Tesisleri) 9,3 8 1*10-14 31.07.2019
17:00
2019/337703
63 Bozarmut İ.O.-O.O. 63 Alaşar İ.O.(Köy Meydanı) 5,3 21 1*20-29

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR