ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025371
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 13.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/327791
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİN 28 ARAÇ VE 28 HOSTESLE TAŞINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.08.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu İstiklal Mah. Mithatpaşa No:41 Ümraniye/ İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

22019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİN 28 ARAÇ VE 28 HOSTESLE TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/327791

1-İdarenin

a) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ MITHATPASA CADDESİ NO:41 34670 İNKILAP MAHALLESİ ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163291990 - 2163161686
c) Elektronik Posta Adresi : umraniye34@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİN 28 ARAÇ VE 28 HOSTESLE TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUĞU OKUL / KURUMLAR
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu İstiklal Mah. Mithatpaşa No:41 Ümraniye/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 08.08.2019 - 13:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
özel eğitime muhtaç öğrencilerin taşıma işini yapanlar.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Ayrıca:
1.) Yüklenici çalışanlarına her ayın 1-15 arası hakedişlerin alınıp alınmamasına bakılmaksızın ödeme yapıb, ödeme yaptığına dair banka dekontlarını idare teslim etmekle mükelleftir.
2.)Yüklenicinin okullarda çalıştırdığı araçlarda yada çalışan hosteslerde yaptığı değişiklikleri 1 iş günü içinde idareye bildirmek mecburiyetindir.
3.)Öğrenci taşıma işi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25.10.2017 Tarih ve 30221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve anılan yönetmeliğin 8 Maddesinin 6. Fıkrasına göre hazırlanan Milli eğitim Bakanlığı destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2018 Tarih ve 10581842 Sayılı Okul Servis Araçlarının Çalıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslarına göre yapılacaktır.
4.) İhalede belirtilen Eğitim Öğretim Süresince İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı rehberlik Araştırma Merkezlerince yönlendirmesi yapılan öğrencilerin herhangi bir adres kriterine bakılmaksızın taşıması yapılacaktır.
5. İhaleye katılacak firma araçlarının 2 tanesi liftli, asansörlü özel donanımlı araç olması gerekmektedir.(tekerli sandalye kullanan öğrenciler için) araçlara ait ruhsat fotokopilerinin teklif zarfı içerisinde olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR