BÜYÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862580
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN GAZETESİ BİRGÜN 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/449697
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
155 GÜN 32 ARAÇ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dizdariye Mah. Enverpaşa Cad. Kaymakamlık Ek Hizmet Binası Kat 2 Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUMBURGAZ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULUNA GÜNÜBİRLİK TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/449697

1-İdarenin

a) Adresi

:

DİZDARİYE MAHALLESİ ENVERPAŞA CADDESİ 1 34500 BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2128835146 - 2128832595

c) Elektronik Posta Adresi

:

buyukcekmece34@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

155 GÜN 32 ARAÇ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 22.10.2018, işin bitiş tarihi 07.06.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dizdariye Mah. Enverpaşa Cad. Kaymakamlık Ek Hizmet Binası Kat 2 Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

08.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun "İhaleye Katılma Yeterlilik Kuralları" başlıklı 10. Maddesinin (b) bendinin 4. 5. 6. fıkraları dikkate alınarak;)
Taşıma yapacak araçların tüm belgeleri ile birlikte teklif sırasında yasal kullanım ve geçerlilik süresi geçmemiş:1)Araç sözleşmesi(işin yapılacağı yer ve öğrenci taşımacılığı yapılacağı açıkça belirtilecek ),2)Araç Ruhsatları,3)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 4)Ferdi kaza sigortası poliçesi5) Sürücü Belgesi (25 Ekim 2017 Tarih ve 302217 Sayılı Resmi Gazete;"OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ" 9 Madde 2. Fıkra(c) Bendi) 6) Psikoteknik Raporu;(25 Ekim 2017 Tarih ve 302217 Sayılı Resmi Gazete;"OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ" 9 Madde 2.Fıkra (ç) Bendi), 7)Sürücü Sabıka kaydı,8)"Okul Servis Araçları Şoförlerinin Eğitim Semineri" KATILIM BELGESİ (en az 30 Saatlik) (25 Ekim 2017 Tarih ve 302217 Sayılı Resmi Gazete;"OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ" 9 Madde 2. Fıkra (h) Bendi) asılları veya aslını göstermek koşulu ile idare tarafından aslı gibidir kaşeli, imzalı, mühürlü olan belgeler teklif dosyasında yer alacaktır. Her belgede isteklinin kaşe ıslak imzası yeralarak dosyaya konulacak, ihale günü evrak onayı yapılmayacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda gerçekleştirilmiş hertürlü öğrenci taşıma veya engelli öğrenci taşıma işlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.( Araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR