ZEYTİNBURNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

ZEYTİNBURNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00833733
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 07.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/331853
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018-2019 Öğretim Yılı İlkokullar, Ortaokullar, Meslek Liseleri, Halk Eğitimi Merkezi Özel Eğitim Sınıfları İle Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde Öğrenim Gören Engelli Öğrenci ve Öğrenci Velilerinin 34 Servis,34 Refakatçi ile Taşınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BEŞTELSİZ MAHALLESİ PRF. MUAMMER AKSOY CADDESİ NO: 36 KAYMAKAMLIK BİNASI KAT: 2 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ZEYTİNBURNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İş Uygulama Merkezi ile İlkokul, Ortaokul, Orta dereceli okullar ve Halk Eğitim Merkezinde öğrenim Engelli öğrencilerin 2018- 2019 Öğretim yılında Okullarına erişimlerinin sağlanması için ücretsiz taşıma işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/331853

1-İdarenin

a) Adresi : Beştelsiz Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi No:36 Kat: 2 Kaymakamlık Binası 34025 ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124159847 - 2126645889
c) Elektronik Posta Adresi : zeytinburnu34@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

2018-2019 Öğretim Yılı İlkokullar, Ortaokullar, Meslek Liseleri, Halk Eğitimi Merkezi Özel Eğitim Sınıfları İle Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde Öğrenim Gören Engelli Öğrenci ve Öğrenci Velilerinin 34 Servis,34 Refakatçi ile Taşınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ZEYTİNBURNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BEŞTELSİZ MAHALLESİ PRF. MUAMMER AKSOY CADDESİ NO: 36 KAYMAKAMLIK BİNASI KAT: 2 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 07.08.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesinin 5.maddesinin ç bendinde; "İstanbul geneli öğrenci ve personel servis taşımacılığı hizmeti alan veya alacak tüm resmi ve özel kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar konuyla alakalı ihale ve sözleşme yapmadan önce taşımacıdan Servis Taşımacılığı Yetki belgesini istemek zorundadır." şeklinde belirtildiğinden, isteklilerin (A) sınıfı Servis Taşımacılığı Yetki Belgesine sahip olması gerekmektedir. İhaleye katılacak olan isteklilerin, (A) Sınıfı Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi'ni teklif zarfı içerisinde vermesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Bu ihale kapsamında 12-14 kişilik okul servis aracı ve 1 adet liftli engelli sevis aracı olmak üzere toplam 34 (otuzdört) muhtelif marka araçlarla hizmet satın alınacaktır. Araçların % 25’i (8 adet) yüklenicinin öz malı olacak. Evrakları ihale dosyası ile sunulacaktır. Belirtilen öz mal (araç) ruhsatlarının aslı görülerek fotokopileri “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak ihale dosyasına (Zarfına) konulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Resmi Okul ve Kurumlarda tek sözleşme ile gerçekleştirilmiş olan Engelli (Özel Eğitim) öğrenci taşıma işini tamamladığına ait son 5 (Beş) yıl içinde EKAP üzerinden alınmış resmi tasdikli iş deneyim belgesi kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ZEYTİNBURNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZEYTİNBURNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR