ULA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

ULA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00828301
Şehir : Muğla / Ula
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 27.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/310667
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MUĞLA İLİ ULA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 2018 -2019 ÖĞRETİM YILI 632 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 8 TAŞIMA MERKEZİ OKULA EN AZ 41 ARAÇLA 180 İŞ GÜNÜ TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ULA İLÇESİ SINIRLARINDA 38 YERLEŞİM YERİNDEN 632 ÖĞRENCİ 8 TAŞIMA MERKEZİ OKULUNA EN AZ 41 SERVİS ARACI İLE TAŞIMA İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2018 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ULA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018 -2019 ÖĞRETİM YILI 632 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 8 TAŞIMA MERKEZİ OKULA EN AZ 41 ARAÇLA TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ

İhale Kayıt Numarası

:

2018/310667

1-İdarenin

a) Adresi

:

Köprübaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 48640 ULA/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2522422590 - 2522423014

c) Elektronik Posta Adresi

:

ula48@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MUĞLA İLİ ULA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 2018 -2019 ÖĞRETİM YILI 632 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 8 TAŞIMA MERKEZİ OKULA EN AZ 41 ARAÇLA 180 İŞ GÜNÜ TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ULA İLÇESİ SINIRLARINDA 38 YERLEŞİM YERİNDEN 632 ÖĞRENCİ 8 TAŞIMA MERKEZİ OKULUNA EN AZ 41 SERVİS ARACI İLE TAŞIMA İŞİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Köprübaşı Mah.Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat :3 Ula Muğla

b) Tarihi ve saati

:

17.07.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TAŞIMA İŞİNDE KULLANILACAK ARAÇLARIN 2018 -2019 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUNLUĞU ZORUNLUDUR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı ULA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ULA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR