BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci servis aracı hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822084
Şehir : Muğla / Bodrum
Yayınlandığı Gazeteler

YARIMADA 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EKSPRES BODRUM 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/293425
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BODRUM İLÇESİNDEKİ 302 ÖĞRENCİNİN 2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 16 GÜZERGAHTAN 23 ARAÇ İLE 181 İŞ GÜNÜ İLKOKUL/ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM TOPLANTI SALONU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çarşı Mah, Neyzen Tevfik Cad. Bodrum Hükümet Konağı, 48400 Bodrum/Muğla
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


BODRUM İLÇESİNDEKİ 302 ÖĞRENCİNİN 2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 16 GÜZERGAHTAN 23 ARAÇ İLE 181 İŞ GÜNÜ İLKOKUL/ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/293425

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇARŞI MAHALLESİ NEYZEN TEVFİK CADDESİ- HÜKÜMET KONAĞI NO: 2 48400 BODRUM/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2523161034 - 2523136063

c) Elektronik Posta Adresi

:

bodrum48@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BODRUM İLÇESİNDEKİ 302 ÖĞRENCİNİN 2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 16 GÜZERGAHTAN 23 ARAÇ İLE 181 İŞ GÜNÜ İLKOKUL/ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM TOPLANTI SALONU

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çarşı Mah, Neyzen Tevfik Cad. Bodrum Hükümet Konağı, 48400 Bodrum/Muğla

b) Tarihi ve saati

:

09.07.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-) TAŞIMA HİZMETİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK ARAÇLARIN KAPASİTE VE MODELİNİ GÖSTEREN ONAYLI BELGE ÖRNEĞİ. (ONAYLI ARAÇ RUHSAT ÖRNEĞİ)
2-) (ARAÇLAR 48 (KIRKSEKİZ) PLAKALI OLMAK ZORUNDADIR. SÖZ KONUSU ARAÇLARA AİT BELGELERİN ASLI OLMADIĞI DURUMLARDA İDARECE ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR YADA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ TEKLİF ZARFINDA SUNULMAK ZORUNDADIR. ARAÇ RUHSAT BELGELERİNİN ÜST KÖŞESİNE ARACIN HANGİ GÜZERGAHTA ÇALIŞACAĞI BİLGİSİ YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
-KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE PERSONEL, YOLCU VE ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞLERİ.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR