MUĞLA YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğle yemeği verilmesi hizmeti alınacaktır

MUĞLA YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040448
Şehir : Muğla / Yatağan
Yayınlandığı Gazeteler

DEMEÇ 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/397056
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Eğ.Öğ.yılında Taşımalı Ortaöğ.Kap. İlçemiz 5(beş) Ortaöğretim ve 1 (Bir) İmam Hatip Ortaokulu’na Taşınacak Olan Toplam 893 (Sekizyüzdoksanüç) Öğrenciye 178 (Yüzyetmişsekiz) Gün Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alım İşi İhalesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Akyol Mah.Yusuf KOÇ Caddesi-No:1/A Yatağan-MUĞLA 48500 - YATAĞAN / MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


2019-2020 eğitim öğretim yılında Taş Ortaöğ Kap İlçemiz 5(beş) Ortaöğretim ve 1 (Bir) İmam Hatip Ortaokulu’na Taşınacak Olan Toplam 893 (Sekizyüzdoksanüç) Öğrenciye 178 (Yüzyetmişsekiz) Gün Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alım İşi İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/397056

1-İdarenin

a) Adresi : Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Akyol Mah.Yusuf KOÇ Caddesi-No:1/A Yatağan-MUĞLA 48500 YATAĞAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522804950 - 2522804979
c) Elektronik Posta Adresi : yatagan48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Eğ.Öğ.yılında Taşımalı Ortaöğ.Kap. İlçemiz 5(beş) Ortaöğretim ve 1 (Bir) İmam Hatip Ortaokulu’na Taşınacak Olan Toplam 893 (Sekizyüzdoksanüç) Öğrenciye 178 (Yüzyetmişsekiz) Gün Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alım İşi İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 2019-2020 Eğ.Öğ.yılında Taşımalı Ortaöğ.Kap. İlçemiz 5(beş) Ortaöğretim ve 1 (Bir) İmam Hatip Ortaokulu’na Taşınacak Olan Toplam 893 (Sekizyüzdoksanüç) Öğrenciye 178 (Yüzyetmişsekiz) Gün Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alım İşi İhalesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 13.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Akyol Mah.Yusuf KOÇ Caddesi-No:1/A Yatağan-MUĞLA 48500 - YATAĞAN / MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Muğla Menteşe ,Yatağan,Milas, Bodrum ,Ula veya Kavaklıdere İlçe sınırları içersinde isteklilere ait yemek üretim tesisi zorunlu olup, ihale konusu işin yapılmasına ait mevzuat (17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı resmi gazetede yayımlanan gıda işletmeleri kayıt-onay işlemlerine dair yönetmelik) kapsamında yetkilisince düzenlenmiş işletme kayıt belgesini asıl veya noter onaylı sureti teklifleri dahilinde ihale komisyonununa sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
- İhale Tarihi İtibarıyla geçerlilik süresi dolmamış en az 893 (Sekizyüzdoksanüç) kapasiteli “kapasite raporu” teklif kapsamında idareye ibraz edilecektir.
- İşin kaldığı yüklenicinin kendi mutfağının, yemek ihale sözleşmesinin denetimi nedeni ile Hizmetin verileceği Muğla İli sınırları içerisinde olması zorunlu olup,sözleşme aşamasında İdareye ibraz edilecektir.İdare tarafından istenen belgeler,Yüklenici tarafından zamanında teslim edilmediği takdirde teminatı irat kaydedilecektir.
- İhale konusu işi yerine getirecek araç / araçların ( sıcak-sulu yemek taşımasına uygun olacaktır) belgeleri yüklenici sözleşmeyi imzalamadan önce idareye ibraz edilecektir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Yemek Üretim Yerine Ait İhale Tarihi İtibari ile Geçerlilik Süresi Dolmamış,Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları Genel Kurullar Standartına Uygun Hizmet Veren Yemek Fabrikalarına ait T.S. 8985 ve T.S. 13075 Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Aslı Ya da İdarece Görülmüş Onaylı Örneği İhale Aşamasında İdareye İbraz edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede Kamu ve Özel Sektöre belli bir bedel içeren sözleşme kapsamında yapılmış yemek hizmeti verilmesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ-TAŞIMALI EĞİTİM BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN İLÇESİ TAŞIMA MERKEZİ 6(ALTI) ORTAÖĞRETİM OKULLARINA 178 (YÜZYETMİŞSEKİZ) İŞ GÜNÜ VERİLECEK OLAN ÖĞLE YEMEĞİ

S.No: Okulun Adı: Öğrenci Sayısı Gün Tabldot Adedi
1 ANADOLU LİSESİ 197 178 35.066

2 GAZİ ANADOLU LİSESİ 228 178 40.584

3 Ş.ENGİN YALÇIN MES.VE TEK.AN.L. 295 178 52.510

4 MES.VE TEK. ANADOLU LİSESİ 129 178 22.962

5 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 30 178 5.340

6 İMAM HATİP ORTAOKULU 14 178 2.492

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 893 178 158.954

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR