İZMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğle yemeği hizmeti alınacaktır

İZMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028021
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 20.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/335944
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM KAPSAMINA ALINAN 1179 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE 180 İŞ GÜNÜ 212220 TABLDOT ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI, DAĞITIMI VE YEMEK SONRASI HİZMETLER Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İZMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ TAŞIMALI İLKÖĞRETİM KAPSAMINA ALINAN 1179 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE 180 İŞ GÜNÜ 212220 TABLDOT ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI, DAĞITIMI VE YEMEK SONRASI HİZMETLERİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/335944

1-İdarenin
a) Adı : İZMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi Sümer Sokak 1 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623245950 - 2623211847
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ TAŞIMALI İLKÖĞRETİM KAPSAMINA ALINAN 1179 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE 180 İŞ GÜNÜ 212220 TABLDOT ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI, DAĞITIMI VE YEMEK SONRASI HİZMETLERİ İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : TAŞIMALI İLKÖĞRETİM KAPSAMINA ALINAN 1179 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE 180 İŞ GÜNÜ 212220 TABLDOT ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI, DAĞITIMI VE YEMEK SONRASI HİZMETLER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 29 Ekim Ortaokul Müdürlüğü, 30 Ağustos İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürlüğü, Akmeşe İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürlüğü, Alikahya İlkokulu Müdürlüğü, Alikahya Fatih Ortaokulu Müdürlüğü, Bayraktar İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürlüğü, Çubuklu Osmaniye İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürlüğü, Farabi İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürlüğü, Ford Otosan Ortaokulu Müdürlüğü, Hakkaniye İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürlüğü, Kuvayı Milliye İlkokulu Müdürlüğü, Ulusal Egemenlik İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürlüğü, Solaklar İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürlüğü, Yenimahalle İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürlüğü, Ziya Gökalp İlkokulu Müdürlüğü
ç)Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
d) İşe başlama tarihi : 09.09.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.08.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen ve ihale tarihi itibariyle geçerliğini yitirmemiş Faaliyet Konusu: Gıda Üretimi Yapan İşletmeler-Toplu Tüketim İşletmeleri Olan İşletme Kayıt Belgesinin aslını veya noter onaylı suretinin sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
İhale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş ilgili meslek odasından alınmış en az 1179 kişilik kapasite raporu teklif zarfında sunmaları zorunludur. İş Ortaklardan biri veya bir kaçı tarafından sağlanabilir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi,
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen yemek üretimi / yemek dağıtımı hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,82
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR