OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU

Öğle yemeği hizmeti alınacaktır

OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925877
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul İli Başakşehir İlçesi İkitelli Mevkiinde Bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Çalışan Personele 60 Kişilik,(60 adet/gün) 250 İş Günü, Taşımalı Öğlen Yemeği Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Atatürk Olimpiyat Stadyumu Başakşehir/İkitelli/İstanbul//
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5. Kat HDK toplantı odası Başakşehir/İstanbul//
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Öğle Yemeği Hizmet Alımı İşi

“Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Çalışan 60 Personel İçin 250 İş Günü Taşımalı Verilecek Öğle Yemeği Hizmet Alımı İşi ” İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Mal ve Hizmet Alımına Dair Esaslar’ın 21/a ve 22.Maddesi uyarınca Kapalı Teklif ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin Adı, Adresi, Telefon ve Faks Numarası, Elektronik posta adresi:
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu// Adresi: Atatürk Olimpiyat Stadyumu Ziya Gökalp Mh Olimpiyat Stadı Yolu No: 1 34490 Başakşehir/İstanbul// Telefon ve faks numarası Tlf: 0212 413 19 00-Faks: 0212 687 75 95// Elektronik posta adresi :ioohdk@ioohdk.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin; Niteliği, yeri ve Miktarı: İstanbul İli Başakşehir İlçesi İkitelli Mevkiinde Bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Çalışan Personele 60 Kişilik,(60 adet/gün) 250 İş Günü, Taşımalı Öğlen Yemeği Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı//Yapılacağı yer: Atatürk Olimpiyat Stadyumu Başakşehir/İkitelli/İstanbul// Süresi: İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 250 iş günüdür.
3-İhalenin Yapılacağı yer: Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5. Kat HDK toplantı odası Başakşehir/İstanbul//
Tarihi ve saati: 29/01/2019 Salı Saat: 14:30//
Hangi Usulle Yapılacağı: İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Mal ve Hizmet Alımına Dair Esaslar’ın 21/a ve 22.Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü.
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat ve teklif mektubu,
4.1.4. İsteklilerin, 5996 Sayılı Kanunun 30. Maddesine göre alınmış İşletme Kayıt Belgesinin ve ayrıca ilgili belediyeden alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatının asıllarını veya asıllarının noter tasdikli suretlerini sunmaları zorunludur.
4.1.5.İsteklilerin yetkili Kurum tarafından hazırlanmış ve ihale tarihinde geçerli olan “Gıda Üretim İzni Belgesi”’nin aslını ya da noter tasdikli suretini ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.2.2. İsteklilerin, ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmaları ve bu belgenin asıllarını veya asıllarının noter onaylı tasdiklerini sunmaları gerekmektedir. Söz konusu belgenin ihale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş olması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu, Kurum ve Kuruluşlarına veya Özel Sektöre verilen her türlü yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale Dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 200-TL (İkiyüzTürkLirası) karşılığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5.Kat İdari Ofis bölümü Başakşehir/İstanbul adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5. Kat İdari Ofis Bölümü Başakşehir/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR