SARIÇAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğle yemeği hizmeti alınacaktır

SARIÇAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00862032
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA BARIŞ 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/447384
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşımalı Eğitim Kapsamında 2 Taşıma Merkezinde okuyan 230 öğrenciye 157 iş günü sıcak sulu öğle yemeği hizmeti sunulması hizmet alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
SARIÇAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.09.2018 12:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
28.09.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu (Kurumun taşınması ihtimalinde Sarıçam Hükümet Konağı Binası)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIÇAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşımalı Eğitim Kapsamında 2 Taşıma Merkezinde okuyan 230 öğrenciye 157 iş günü sıcak sulu öğle yemeği hizmeti sunulması hizmet alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/447384

1-İdarenin
a) Adı : SARIÇAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Beyceli Mahallesi 3599 Sok. NO. 11 Şehit Hüseyin Avni Bey Ortaokulu içi Sarıçam SARIÇAM/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3223417025 - 3223417035
ç) Elektronik Posta Adresi : saricam01@meb.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
e) İhale dokümanının görülebileceği/görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : Taşımalı Eğitim Kapsamında 2 Taşıma Merkezinde okuyan 230 öğrenciye 157 iş günü sıcak sulu öğle yemeği hizmeti sunulması hizmet alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Taşımalı Eğitim Kapsamında 2 Taşıma Merkezinde okuyan 230 öğrenciye 157 iş günü sıcak sulu öğle yemeği hizmeti sunulması hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SARIÇAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 08.10.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.09.2018 - 09:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 12:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 28.09.2018 - 12:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu (Kurumun taşınması ihtimalinde Sarıçam Hükümet Konağı Binası)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İşletme Kayıt Belgesi'nin aslı veya noter tasdikli sureti sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşların toplu yemek hazırlama, dağıtım hizmeti işleri kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR